Välkommen som avdelningschef på Akademisk svenska, Per Simfors

 

 

Per Simfors har utsetts till avdelningschef på Avdelningen för Akademisk svenska, som är en av IKOS nybildade avdelningar. Per är lektor i Tyska och har haft flera chefsuppdrag – för Svenska för utländska studerande samt Svenska, flerspråkighet och kommunikation. Per har under flera år  engagerat sig i Erasmusprogrammets strategiska partnerskap inom högre utbildning och har genom detta skapat ett brett internationellt nätverk. Han har också varit drivande inom projektet Korta vägen – en utbildning som ges av LiU på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och som erbjuder en snabbare väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier för utländska akademiker.

Avdelningen för Akademisk svenska är en ny avdelning som får i uppdrag att fungera som en kvalificerad, fakultetsövergripande resurs som kan stärka svenska och internationella studenter och medarbetare i deras förmåga att skriva och tala i akademiska sammanhang. Under 2020 kommer avdelningen att få i uppdrag att undersöka hur andra lärosäten i Sverige arbetar med språkstödjande insatser samt med akademiskt skrivande och språkutveckling. Avdelningen kommer också att uppmuntras att utarbeta förslag på nya kurser inom området muntlig och skriftlig framställning, akademiskt skrivande och språkutveckling. Vi är många som ser fram emot att följa och stödja avdelningens utveckling. Mer information kommer så småningom.

Välkommen Per – och Akademisk svenska!

2+

Välkommen som avdelningschef på Kultur, samhälle, form och medier, Bodil Axelsson

 

Nu är det klart att Bodil Axelsson (bilden) blir avdelningschef för den nybildade avdelningen Kultur, samhälle, form och medier (KSFM). Bodil disputerade vid Tema Kommunikation 2003 och blev docent Kultur- och mediegestaltning 2014. Bodil är idag biträdande professor och har under de senaste åren varit proprefekt vid ISAK. Bodils forskning handlar om hur historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. I ett av sina projekt studerar Bodil digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier.

Avdelningen Kultur, samhälle, form och medier är delvis ny. Tema kultur och samhälle och Kultur, samhälle och mediegestaltning har tidigare fungerat som en avdelning som är placerad i Kopparhammaren och i Kåkenhus i Norrköping. Nu får dessa miljöer sällskap av Slöjd och Formgivning med placering i Key-huset i Linköping. Vi är många som ser stora möjligheter till samarbeten mellan Tema Q, KSM och Slöjd och Formgivning. Mer information om avdelningen kommer efter hand.

Välkommen, Bodil – och Kultur, samhälle, form och medier!

 

1+

Välkommen som föreståndare och avdelningschef på CKS, Martin Klinthäll

 

Martin Klinthäll (bilden) är föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) sedan 2017 och fortsätter med det uppdraget även vid inträdet i IKOS. Martin är docent i ekonomisk historia och hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan demografi och arbetsmarknad. Martins forskning handlar i huvudsak om migration och integration och om hur invandrade personers möjligheter på arbetsmarknaden hänger samman med till exempel eget företagande, hälsa, sociala nätverk, eller återutvandring.

CKS är ett universitetsövergripande centrum för forskning och samverkan som är placerat i Kopparhammaren i Norrköping. CKS ambition är att vara ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning. Den ambitionen är nära förbunden med målet att fungera som en  vetenskaplig resurs för utvecklingsarbetet i kommunsektorn. CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten.  Samarbetet sker med forskare vid olika delar av Linköpings universitet och med forskare vid andra universitet i Sverige, liksom internationellt. CKS har ett femtontal medarbetare inom flera olika discipliner – däribland statsvetenskap, socialt arbete, företagsekonomi och kulturgeografi.

Välkommen in i IKOS, Martin! 

Här kan man läsa mer om CKS.

1+

Välkommen som avdelningschef på Åldrande och social förändring, Andreas Motel-Klingebiel

 

Andreas Motel-Klingebiel (bilden) fortsätter som avdelningschef på Avdelningen för Åldrande och social förändring (ASC) även efter inträdet i IKOS. Andreas är sociolog och gerontolog, och innan han tillträdde sin anställning som professor i äldre och åldrande vid LiU var han forskningsledare och biträdande chef vid tyska Centrum för gerontologi (DZA) i Berlin. Andreas egen forskning fokuserar på arbetsliv, pensionssystem, omsorgssystem, IKT och åldersdiskriminering ur ett livslopps- och mångfaldsperspektiv.

ASC finns i Kåkenhus i Norrköping och här samlas ett femtontal medarbetare – många av dem är internationellt rekryterade doktorander. Inom avdelningen bedrivs forskning om sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att öka och utveckla kunskapen om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv.

Välkommen Andreas!

Här kan man läsa mer om ASC

1+

Välkommen Remesos avdelningschef – Branka Likic-Brboric 

 

 

Nu är det klart att Branka Likic-Brboric (bilden) fortsätter som avdelningschef på Remeso även efter övergången till IKOS. Branka disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet hösten 2003, och antogs som docent i statskunskap vid Uppsala universitet 2012. Idag är hon  biträdande professor i etnicitet och migration vid Remeso. Brankas forskning rör samspelet mellan global styrning, EU:s utvidgning och migration samt globaliseringens sociala dimension.

Remeso samlar ett tjugotal medarbetare och är en av IKOS avdelningar i Norrköping. Här finns förutsom en omfattande forskningsverksamhet också kandidatprogammet i Samhälls- och kulturanalys, ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier och en forskarutbildning i samma ämne. Därtill finns sedan 2010 en internationell forskarskola REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. Här kan man läsa mer om Remeso: Länk till Remesos hemsida

Välkommen Branka!

1+