Samverkan – forskning på Tema Teknik och social förändring bortom akademin

Postad i: Allmän den 15 December, 2017 av melre87

1 people like this post.

Vad är Tema T:s syfte? Hur gör medarbetarna för att nå ut med sin forskning och hur bidrar den till samhällsutvecklingen? Ericka Johnson, tidigare biträdande avdelningschef, skrev ett reflekterande blogginlägg om detta.

Tema T började som en önskan om nära kontakt mellan universitetet, den svenska regeringen och samhället, med målet att tillhandahålla en kunskapsbas om teknikens roll i samhället och att underlätta specifika forskningsprojekt om frågor som berörs. Det här är en uppgift som avdelningens medarbetare alltid har tagit på allvar – och gör än i dag. Även om villkoren som vi brukar tala om angående vårt sociala engagemang har förändrats genom åren (kunskapsbas, social relevans, tredje uppgiften, samarbete, samverkan…) finns vi fortfarande till för att både delta i akademiska samtal och förse teknikanvändare, designers och skapare av policys med akademisk insikt om teknik och social förändring.

Sociala debatter leder till forskningsfrågor
Formen och konturerna av de sociala institutionerna som vi interagerar med har förändrats genom åren, liksom metoderna vi använder för att kommunicera med dem. Likaså har våra forskningsintressen förändrats: I dag fokuserar vi på frågor om hållbarhet, miljöteknologier, energi, hälsa, kunskapsöverföring och hur vi tillskriver saker värde; människor och tjänster. Ändå är vår önskan och vilja att låta sociala förändringar och samhällets behov forma inriktningarna på vår forskning ännu lika stark, precis som våra ansträngningar att dela våra resultat med en bred och mångfaldig publik. Som Ingelstam och Schiller skrev om Tema Teknik och social förändring 1981, leder de sociala debatterna om teknik och teknologiska system till forskningsfrågor som är grundläggande för den vetenskapliga studien om människor och samhälle, nu som då.


Foto: Ericka Johnson

Tema T formades utifrån idén om att vår forskning skulle matas in direkt i regeringspolicys och olika statliga myndigheter och institutioner. Den här uppgiften känns fortfarande av starkt på avdelningen. Många av våra forskare presenterar sitt arbete för myndigheter, tjänstgör i utskott och referensgrupper, producerar eller samarbetar med granskningar och utvärderingar samt håller i utbildningspass för anställda på dessa avdelningars begäran, ofta även utanför Sverige. Och hur trevligt det än är att bli inbjudna att arbeta med och för statliga organ – ofta genom långvariga samarbeten – har vi också tagit på oss själva uppgiften att tillhandahålla statliga verk med våra resultat och drivit på direkta förbindelser genom ”think tanks” och andra forskningskonstellationer samt aktörer med intentionen att styra både politiken utanför och forskningen inom Tema T.

Ursprungligen delades kunskap producerad på Tema T med allmänheten, ofta med starka undertoner av ”folkbildning”. Det här tog många former, som kvällskurser och föreläsningar på platser där ”den intresserade publiken” kunde finnas: bibliotek, museum, festivaler… I dag har våra kvällskurser blivit ersatta av kurser som hålls utanför universitetet – för myndighetsanställda, professionella grupper och kommersiella intressenter. Platserna som vi håller offentliga föreläsningar på har också utvecklats och expanderat. Bibliotek, museum och festivaler utgör fortfarande en kärna i vår spridningspraxis, men vi talar till publik även på andra platser, ibland som inbjudna gäster och ibland organiserar vi dessa möjligheter själva.

Ett förändrat medielandskap
Medielandskapet har förändrats dramatiskt sedan Tema T:s tidigare dagar, och vi tar nu fasta på nya sätt att nå både gamla och nya publiker. Flera av oss försöker att använda Twitter och Facebook. Vi har också börjat inverka på Wikipedia genom att inkludera våra resultat och kunskaper på deras sidor, ibland bidrar vi till redan existerande sidor och andra gånger skapar vi våra egna. Poddsändningar är ett annat sätt som vi sprider våra fynd på, inte minst genom New Books Networks podcast och Energimyndighetens poddradio. Och ett antal av oss bloggar, somliga på våra egna bloggar och andra som gästbloggare i ämnesspecifika forum. Hur som helst är vi fortfarande väldigt aktiva i traditionella medier som nyhetstidningar, tidskrifter, radio och tv. Våra resultat citeras ofta av journalister, men forskare på avdelningen skriver också egna debattartiklar och kommentarer. Dessutom har vi insett vikten av att publicera vårt arbete i ett tillgängligt, populärvetenskapligt format, som tillägg till rapporterna, de vetenskapliga tidskriftsartiklarna och böckerna som är vår primära akademiska produktion. Vår avdelning har sin egen skriftserie för praktiker (Perspektiv på tekniken) och forskare publicerar även sitt eget arbete på andra tillgängliga sätt.

Med och för samhället
Vi hittar också nya och innovativa sätt att arbeta med och för samhället. Vi ser till att organisera möjligheter att ge tillbaka våra resultat och insikter till våra intressenter och till fältet. Det här får oss att gå tillbaka till våra forskningsplatser och dela våra resultat. Ett sätt som vi har direkt inverkan med våra forskningsresultat på är genom att forma utbildningar för praktiker och professionella i våra undersökningsfält. Dessutom används våra avhandlingar, rapporter och böcker i undervisning utanför universitetet, ofta i professionella kontexter.

Och självklart undervisar vi även – både på grund- och doktorandnivå – folk som kan ta vår forskning med sig när de hittar arbete utanför universitetet. Vårt samhällsplanerarprogram på grundnivå tar Tema T:s forskning till nya sammanhang. Och våra doktorander har hittat vägar både innanför och utanför akademin.

Kortfattat spelar forskning och utbildning på Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, en viktig roll i att informera regeringspolicys, utbilda allmänhet, skapa allmän opinionsbildning och tillhandahålla en vetenskaplig bas för social förändring och kollektiva angelägenheter.

Översättning och bearbetning: Melinda Reyes Hiltunen


 

Kommentera!

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Tema Teknik i social förändring drivs av WordPress