Academic English support goes digital

Academic English support and Campus Norrköping library cooperate in supporting international master students in their academic writing skills. We offer four lunch time workshops on English writing and citation techniques and references.

We now  go digital and offer these workshops via zoom.

Here is the programme for the  spring semester.

21 April   Avoid typical errors & Writing abstract
4 May    Organizing your text
13 May    Citation & referencing. Avoiding plagiarism
28 May    Drop in session. Bring all your questions

Always at lunch time 12.00 – 13.00

Join us with zoom: https://liu-se.zoom.us/j/553365178

Any questions can be answered by Shelley Torgnyson, AES or Britt Omstedt, CNB

Written by Britt Omstedt, librarian, Campus Norrköping Library

0

Undervisning i distansläge. Hur kan biblioteket hjälpa?

 

Just nu sker undervisning på distans och med hjälp av olika digitala lösningar. För en del känns det ovant för andra är det vardagsmat. Bibliotekets resurser och tjänster kan underlätta din distansundervisning på flera sätt. Här är några tips:

Har du koll på hur du får använda och dela andras texter och verk vid digital undervisning?
Så här säger vårt avtal med Bonus Copyright Access .

Nu behöver studenterna söka information hemifrån i större utsträckning. Hjälp dem att bättre förstå vad som betraktas som vetenskapliga källor. 
Använd t.ex. bibliotekets film eller artikeln på vår webb.

Studenterna kan också behöva hjälp med sin sökteknik för att hitta relevanta, tillförlitliga källor?
Här finns bibliotekets film om effektiv sökteknik och databassökningar.

Bibliotekets ämnesguider ska också vara en hjälp att finna lämpliga källor både från akademin och myndigheter och organisationer och kan vara extra aktuell när studenterna sitter hemma på sin kammare. Ämnesguider

Behöver du påminna studenterna om vad som gäller ifråga om just upphovsrätt och plagiering?
Hänvisa dem till NoPlagiat självstudieguide. Om du vill kan du också bädda in guiden i en kursaktivitet i Lisam. Kontakta biblioteket@liu.se så får du hjälp med det.

Har du studenter som behöver hjälp med sitt engelska skrivande?
Academic English support och Biblioteket samarbetar kring workshops om akademiskt skrivande på engelska och vi har beslutat att genomföra dem digitalt via zoom.  För mer information kontakta britt.omstedt@liu.se

Har du stött på problem med åtkomsten till artiklar när du arbetar hemifrån?
Har finns allmänna råd om att arbeta med biblioteket online.

Upplever dina studenter att det är tufft med läsningen under distansläget?

Med TorTalk går det att lyssna på all text på datorskärmen samt e-böcker, låsta PDF-filer och text på inskannade bilder. TorTalk är en talsyntes som är ett bra hjälpmedel för personer som behöver läs- och skrivstöd men även för den som vill variera sin studieteknik eller som har ett annat modersmål än svenska. Studenter och anställda vid Linköpings universitet kan ladda ned TorTalk till sin egen dator och det laddas ner helt kostnadsfritt via MinIT.

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek
1+

Att använda och dela andras texter i distansläge. Bonus copyright access avtalet.

**This blogpost is also available in English**

Att använda och dela andras texter i distansläge.

Som lärare har du säkert koll på att det är LiU:s avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisation Bonus copyright access som styr hur vi får lov att använda publicerat material i undervisningen.

Men vad gäller i nuvarande distansläge? Vad får man göra och inte göra digitalt?

Avtalet ger oss rätt an använda både svenskt och internationellt upphovsrättsligt skyddat material från webbsidor, elektroniska publikationer, dags- och veckopress, böcker och annat publicerat material.

I distansläge när vi arbetar mycket digitalt gäller att du som lärare och dina studenter får använda materialet inom ett slutet nätverk, t.ex. Lisam, som ligger bakom lösenord och som endast lärosätets personal och studenter har tillgång till.

Studenter och lärare har lov att i undervisningssammanhang:Skanna

  • Spara digitalt
  • Lägga upp och dela i slutet nätverk (typ Lisam)
  • Visa på skärm
  • Dela via e-post

Det finns begränsningar; 15/15 regeln gäller även digitalt. Du får kopiera och dela 15%, max 15 sidor från tryckt publikation bok, per student per termin. Från digitala publikationer gäller detsamma för max motsvarande 15 A4-sidor. Inspelad musik, film, radio och TV kräver särskilda avtal och täcks inte av detta avtal. Vad gäller obligatorisk, förlagsutgiven kurslitteratur styr 15/15 regeln och dessutom kan du kopiera enstaka, korta avsnitt till powerpoint- eller prezibilder. Du får dessutom kopiera enstaka avsnitt för en examinationsuppgift.

Kredda och referera som alltid
Kom ihåg att upphovsmän och fotografer alltid äger den ideella upphovsrätten och att du måste uppge upphovsmans och fotografers namn samt varifrån du har hämtat materialet.

Läs mer om Bonus copyright accessavtalet här: https://www.bonuscopyright.se/pages/HogskolorUniversitet

Du kan också använda material märkt med olika Creative commons licenser, t.ex. sådant som publicerats med Open Access där upphovsmannen själv bestämmer hur verket får användas.

Läs mer om CC här: https://creativecommons.org/licenses/

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie Campus Norrköpings bibliotek

1+

Using and sharing other’s work when in distance mode. Bonus copyright access agreement.

** denna blogpost finns även på svenska **

Bonus copyright access agreement in distance mode

As a teacher you probably know that thanks to the agreement between Swedish higher education and Bonus copyright access, the rights holders’ organization, we are able to use and share copyright protected material in our teaching and lecturing.

But how does this work in the distance mode we are now in? What are we allowed to do and what can we not do when working and meeting our students digitally?

The agreement gives us the right to use both Swedish and international copyrighted material from web pages, electronic publications, the press, printed books and other material that has been made public.

In this distance mode when we work remotely you and your students can use this material within a closed, pass word- protected, network, such as Lisam, which is only available to faculty, staff and students.

Students and teachers can for educational purposes, in an educational context:

  • scan
  • save digitally
  • post and share in a closed network (like Lisam)
  • display on screen
  • share via e-mail

There are limitations; the 15/15 rule applies even here. You can copy and share 15 %, but not more than 15 pages, from one and the same printed book, per student per calendar half-year. You can copy material corresponding to 15 A4 pages from one and the same digital publication per student per term. For electronic publications the same applies for material corresponding to a maximum of 15 A4 pages. Other agreements are required to use recorded music, films, radio and TV programmes. When it comes to publisher-produced compulsory course literature the 15/15 rule applies, besides this you can copy a small section for a powerpoint or prezi presentation and you are allowed to copy a small section for use in an examinating task

Do not forget to cred and quote as usual

Remember that authors and photographers always own the moral rights and must be quoted with name and from where you have copied the material.

Read more about the  Bonus copyright agreement here: http://en.bonuscopyright.se/pages/HigherEducationInstitutions

You can also use material licensed with Creative commons license, e.g. such texts published Open access, where the author decides how a piece of work can be used by others.

Read more about CC here:  https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-examples/

 

Skrivet av Britt Omstedt, Campus Norrköpings bibliotek
0

Support for students’ English writing and referencing skills

Academic English support and Campus Norrköping library cooperate in supporting international master students in their academic writing skills. We offer five lunch time workshops on English writing and one on citation techniques and references. Swedish speaking students are of course also welcome to learn more about writing in another language. Almost everyone doing an essay have to provide an abstract in English so come and get some advice on how to do it.  See the full programme for the spring 2020. 

0