LiU libraries open during the Christmas and New Year period but with new restrictions in place from 23 December

**Detta blogginlägg är också tillgängligt på svenska**

The Swedish government has announced new measures to limit the spread of COVID-19. This means, among other things, that you should limit your presence on campus as much as possible.

During the Christmas and New Year period, LiU libraries are open, but please consider if your visit is absolutely necessary. If you need to borrow books, it is a good idea to place reservations on the items you want to borrow in advance and collect them after you have received notice that they are available for pick-up.

Here, you can see an overview of our Christmas and New Year opening hours

When visiting the library, it is important to keep distance to others. It is possible to return library books outside the library premises. The current measures are in place until 31 January 2022.

More information from LiU about the restrictions in place are available at: Stricter restrictions affecting university activity introduced

Contact us

If you have any questions, you are welcome to e-mail us at biblioteket@liu.se

Campus Norrköping Library

Tel: 011-36 30 60

Medical Library

Tel: 013-28 19 91

Valla Library

Tel: 013-28 19 10

Biblioteken öppna i mellandagarna men nya restriktioner från den 23 december

**This blog post is also available in English**

De utökade restriktioner som införs av Regeringen den 23 december 2021 med anledning av pandemiläget innebär bland annat att man i möjligaste mån ska begränsa sin närvaro på campus.

Biblioteken vid LiU kommer att ha öppet under mellandagarna, men överväg ifall ditt besök är nödvändigt eller kan vänta. Reservera gärna de böcker du vill låna i förväg och invänta meddelande via mejl att de finns för avhämtning.

Vid besök i biblioteken är det viktigt att hålla avstånd. Det finns möjlighet att återlämna biblioteksböcker utanför bibliotekslokalen.
De nuvarande restriktionerna gäller fram till 31 januari 2022.

Läs mer om vad som gäller: Skärpta restriktioner påverkar verksamheten

Kontakta oss

Du når oss via e-post biblioteket@liu.se

eller telefon:

Campus Norrköpings bibliotek

011-36 30 60

Medicinska biblioteket

013-28 19 91

Vallabiblioteket

013-28 19 10

Välkommen till LiUB – vad gäller nu?

**This blog post is also available in English**

En ny termin är på väg att starta och vi på Linköpings universitetsbibliotek önskar alla välkomna, både nya och gamla studenter! 

Coronapandemin är inte över men vi går förhoppningsvis mot ljusare tider. På biblioteket återgår vi delvis till normala rutiner, bland annat vad gäller lånetid på kursreferensböcker och förseningsavgifter. Fortfarande gäller vissa restriktioner på LiU och det är viktigt att hålla sig ajour med vad som gäller:

Rekommendationer som gäller vid LiU

Kursreferensböcker

Från och med den 23/8 upphör vi med 3-dagarslån på kursreferensböcker och återgår till 1-dagslån (daglån), det vill säga när du lånar ett kursreferensexemplar får du behålla det över dagen men måste återlämna det innan du lämnar campus samma dag.

Förseningsavgifter

Under delar av distansläget och pandemin har vi inte skickat ut nya fakturor för böcker som varit försenade. Från och med den 13/9 återgår vi till normala faktureringsrutiner. Håll koll på återlämningsdatum på dina lån genom att logga in på Mina lån. Observera att gamla avgifter ligger kvar och för fjärrlån gäller särskilda regler.

Öppettider

Öppettiderna varierar på våra olika campusbibliotek och från vecka till vecka under terminsstarten. Kolla webben för aktuella öppettider.

Kontakta oss

Du når oss via e-post biblioteket@liu.se, chatt via bibliotekets webb (vardagar 10-16) eller telefon:

Campus Norrköpings bibliotek

011-36 30 60

Medicinska biblioteket

013-28 19 91

Vallabiblioteket

013-28 19 10

 

 

 

Följ oss gärna på sociala medier!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

Facebook: Linköpings universitetsbibliotek

Ny student?

För dig som är ny student vid LiU hittar du en kort introduktion till bibliotekets tjänster här: Ny student?

 

 

Continue reading

Welcome to the library – good things to know at the start of the new semester!

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

A new semester is about to begin and Linköping University Library is happy to welcome both new and returning students!

At the start of the new semester, Linköping University Library is partially returning to normal operations, for example regarding loan period for textbook reference copies (day loan items) and overdue fees. Since the corona pandemic is not over yet, it is still very important to follow the restrictions in force:

Recommendations in force at LiU

Course reference copies

From August 23, the temporary measure of extended loan period for textbook reference copies (day loan items) will end. This means that you will have to return the book the same day you borrow it, instead of keeping it for up to three days.

Overdue fines

During the corona pandemic the library did not charge overdue books. From September 13 we go back to regular routines regarding overdue fees. You can always check the due date of your books at My Loans. Please note that older, existing fine charges are still in force and that special rules apply to interlibrary loans.

Opening hours

Please check the web for our current opening hours at our campus libraries.

Contact us

If you have any questions, you are welcome to e-mail us at biblioteket@liu.se, chat with us (weekdays 10 am – 4 pm) or make a phone call.

Campus Norrköping Library

011-36 30 60

Medical Library

013-28 19 91

Valla Library

013-28 19 10

 

 

 

 

We´re also on social media!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

Facebook: @linkoping_univbibliotek

New student?

If you are a new student at LiU, here is a short introduction to the Library and its services.

Continue reading

Biblioteken och pandemin

Vad säger pandemin och allt det den fört med sig om bibliotekens betydelse? Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek, har gått igenom rapporter från myndigheter och organisationer som tangerat denna fråga. Här redovisar han de viktigaste slutsatserna.

Bibliotekets roll har under pandemin både utvecklats och befäst sin ställning som en viktig aktör i människors liv. I universitetsvärlden kan vi se att många studenter upplevt mer stress, oro och ensamhet som en följd av det påtvingade distansläget. För många är de sociala delarna av studietiden en viktig faktor och detta har blivit tydligt under pandemin.

Vi kan även konstatera att det akademiska fusket blivit påtagligare i det strikt digitala lärorummet och antalet studenter som blivit föremål för disciplinär åtgärd ökade dramatiskt under 2020. I en strikt solitär och digital läromiljö är det enklare att både plagiera och ta till otillåten hjälp via exempelvis appar och internetforum.

Folkbiblioteken – en viktig samhällstjänst

Inom folkbibliotekssektorn så kan vi se att biblioteket erhållit en ställning av ett flerfunktionellt samhällsnav. När biblioteken stängde så försvann inte bara ett offentlig och socialt rum utan även praktiskt viktiga funktioner såsom tillgång till datorer, internet, utskriftsmaskiner, kursböcker m.m. Biblioteket är inte bara ett viktigt kulturellt mötesrum utan även viktig samhällstjänst. Dessa utfall av pandemin sätter ytterligare ljus på bibliotekets viktiga roll.

Student på Campus Norrköpings bibliotek

Foto: Thor Balkhed

Universitetsbiblioteken som pedagogisk resurs

Som ett universitetsbibliotek så är det fysiska rummet en plats för studier, grupparbeten och forskning men även numera en plats för skapande och lärande. Bibliotekets roll har utvecklats både rumsligt och digitalt men det kanske viktigaste vi märkt under pandemin är att biblioteket har en viktig roll som stöd, som en pedagogisk resurs och som en utvecklande kraft i studenternas vardag.

Biblioteket behövs som ett socialt och fysiskt rum, men också som en stimulerande, pedagogisk och kunnig kraft i det stora utbudet av både fysiska och digitala resurser och möjligheter. Bibliotekarien kommer så i fokus som bibliotekets förvaltare och utvecklare.

Efter pandemin

Efter pandemin så kommer bibliotekariens anpassningsbara natur att komma till sin fulla rätt och ett nytt och utvecklat bibliotek kommer möta låntagarna, besökarna, studenterna, forskarna och resten av allmänheten. Nya metoder för digitalt lärande, handledning och service kommer att komplettera det fysiska rummets möjligheter på nya och innovativa sätt. Biblioteket blir en multimodal pedagogisk resurs med full tillgänglighet både i det fysiska och det digitala rummet och nyckeln till alltihopa blir bibliotekarien och dess breddade (och vässade) kompetenser.

Nya funktioner som tillåter eget skapande och utvecklande av kunskap blir i sin tur anpassade till att bli en mer vardaglig del av bibliotekets utbud. Ytor för skapande såsom DigiMaker – Linköpings universitetsbiblioteks digitala labb och makerspace – kommer tillsammans med medskapande workshops att ytterligare ge studenterna syfte, social närvaro och en närhet till kunskap. Psykisk ohälsa och fusk kan vi därmed motarbeta med en positiv, kreativ och pedagogisk närvaro där vi tar fasta på biblioteksrummets möjligheter och bibliotekariens expertis och kunnande.

Bibliotekets roll har under pandemin visat sig vara viktigare än någonsin och detta ansvar ska vi ta fullt fasta på och vidare utveckla vår verksamhet tillsammans med våra användare.

 

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Länkar till textens underlag:

Universitetskanslersämbetets pandemiuppdrag – Delrapportering 1

SFS rapport: Hur påverkar coronapandemin studenterna

Folkhälsomyndigheten: Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?

Svensk Biblioteksförening: Biblioteken och pandemin

Impacts of the Covid-19 pandemic on the health of university students – The International Journal of Health Planning and Management

CNBC – How college students learned new ways to cheat during Covid