Letar du ämne till din masteruppsats?

Liksom förra terminen efterlyser Asylkommissionen masteruppsatser om asylprocessen!

Är du intresserad av asyl- och migrationsfrågor i en svensk kontext, och har du skrivit en uppsats om detta, eller planerar du ett uppsatsarbete? I så fall tror vi att du vill vara med och bidra till Asylkommissionen.

Asylkommissionens fullständiga namn är ”Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17”. Det började som ett samarbete mellan Linköpings universitet och Flyktinggruppernas Riksråd, FARR. Idag samlar vi ett 50-tal experter varav några med egen erfarenhet av asylprocessen och många från civilsamhällets organisationer. 

Bakgrunden till kommissionen är de senaste årens allt mer restriktiva flyktingpolitik som motiverats med omsorg om samhället men har fört med sig negativa konsekvenser i form av inhumana beslut, ökande hemlöshet, kriminalisering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag  av våld. Asylsökande har pekat på brister i rättssäkerheten men förändringarna har försvarats av ansvariga myndigheter och politiker.

Exempel på områden som Asylkommissionen har identifierat som särskilt angelägna att undersöka kritiskt rör lagförändringar och deras konsekvenser; Brister i asylmottagande; Ansvarsförskjutningar; Åldersuppskrivningar; Domstols-praxis mm. Det är viktigt att beakta etiska aspekter och riktlinjer på ditt universitet när du väljer ämne. 

Sprid gärna denna information till studenter, universitetslärare eller forskare du tror skulle vara intresserade!  Om du har frågor kontakta din handledare eller skriv till Asylkommissionen@ikos.liu.se

Länk till AFFISCH med denna text som du kan sätta upp på din institution.
Länk till LISTA ÖVER ÄMNEN som Asylkommissionen har identifierat
Länk till BREV TILL PROGRAMANSVARIGA om Asylkommissionen och uppsatsförslagen
Länk till ASYLKOMMISSIONENS PLATTFORM
Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *