Asylkommissionen publicerar skuggdirektiv

Lagom till den internationella flyktingdagen publicerade Asylkommissionen skuggdirektiv till den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Kommittén tillsattes av regeringen för ett år sedan.
Vilka frågor borde kommittén utreda? Vad vet vi redan idag om migrationspolitiken effekter om vi beaktar tidigare forskning och asylsökandes erfarenheter av att ha sökt skydd i Sverige? Dessa frågor var utgångspunkten i arbetet med ett skuggdirektiv. Arbetet påbörjades efter Asylkommissionens möte i mars, då vi diskuterade hur vi skulle kunna bidra med relevant kunskap till den pågående offentliga debatten.
Asylkommissionens styrgrupp utsåg en liten grupp att arbeta med texten – Anna Lundberg, Sanna Vestin och Tilda Pontén. Texten har sedan gått ut på en sorts remiss till kommissionärer och andra personer som har djupgående sakkunskaper om migrationspolitiken. Vi fick in mer än 100 synpunkter och/eller referenser. Resultatet blev det omfattande dokument som ni kan läsa här. och som nu har skickats både till regeringen och till den parlamentariska kommittén.
Ett viktigt syfte med Asylkommissionens direktiv är att peka på all kunskap som finns idag, inte bara om vilka konsekvenser de senaste årens åtstramningspolitik har fått utan också  goda exempel på hur Sverige kan vara ett föregångsland i Europa på detta politikområde och hur viktig invandring till Sverige varit för landets välfärd.
Andra områden vi lyfter i direktivet är rättighetsperspektivet, inte minst familjens rätt, och att kommittén behöver skaffa sig kunskap om orsakerna till flykt och orsakerna till att människor inte kan eller vågar återvända.
0

Sista Klivet kommer till Norrköping på söndag

GÄSTBLOGG

Absurd är det mildaste adjektivet som kan beskriva Sveriges ”nya” inställning i frågor om mänskliga rättigheter och migration. Den nya migrationspolitiken, som kan komma att röstas igenom i augusti, strider mot värderingar som länge har präglat Sverige och svenska folket. Internationell solidaritet och moral tycks vara en bortglömd arbetsprincip.

Är den verkligen bortglömd, eller handlar den nya migrationspolitiken bara om en ängslig ideologisk anpassning? Förslaget som ligger är också blint för verkligheten. Befintlig forskning visar att migranterna är nödvändiga för Sveriges framtid. Svårare är det egentligen inte.

Sista Klivet är en rörelse som försöker påverka den nya migrationspolitiken. Det är en folkrörelse som verkar parallellt med andra kampanjer som arbetar för migranternas rättigheter, till exempel kampanjen ”Jag är 2015” och Asylkommissionen. Sista Klivet är just nu på vandring från Göteborg till Stockholm för att kräva rättvisa för människor och väcka opinion kring de omställningarna som pågår i vårt samhälle, och som alltid tenderar att drabba invandrare, utlandsfödda och asylsökande allra värst.

På bordet denna sommar ligger förslag till nya migrationslagar som bland annat innebär att de som fått avslag i sina asylärenden ska förses med fotboja, och som generellt sett leder till avsevärda försämringar, oro och osäkerhet för en stor grupp människor – och detta trots att det råder enighet om att vår demografi och ekonomi behöver dem och deras samhällsinsatser. I stället för att ta till vara deras initiativ, kraft, intelligens och arbete, väljer vi att trycka ner dem.

Det är därför som en grupp människor, som fortfarande tror på mänskliga rättigheter, valt att vandra från Göteborg till Stockholm. Deras krav på regeringen är amnesti till de skyddssökande som redan befinner sig i landet och som redan lider och kommer att få lida ytterligare, om den nya lagstiftningen klubbas igenom.

På söndag kväll kommer vandrarna fram till Norrköping, för att på tisdag morgon fortsätta mot Stockholm. Sympatisörer från Norrköping, internationella studenter, aktivister och forskare från Linköpings universitet tar emot dem för att utbyta erfarenheter. På måndag hålls en manifestation med tal vid Skvallertorget kl. 14.00. En manifestation för det sunda förnuftet. För Sista Klivet försvarar egentligen inget annat än just detta: att vi alla är människor.

Stefan Johnsson

Hammam Skaik

2+

Asylkommissionen presenterar aktuell kunskap!

 

#Asylkommissionens webbinarium från den 25 mars, modererat av Anna Lundberg finns nu på youtube!
Filmen är klippt av Sofia Häyhtiö. Ta tillfället i akt och se kort-kortfilmen #höross! från Asylkommissionens hearing i november. Lyssna på dr Louise Dane, knuten till Barnrättscentrum vid #SU: Vad betyder barnkonventionen? Docent Torun Elsrud talar om de många avslagens tyranni och juriststudenten @Anders Roos om tolkningen av begreppet “viljeyttring” vid tillämpning av gymnasielagen. Ett viktigt arbete för kommissionen presenterades också på webbinariet, av studenter vid #LiU och #MaU, som gjort en #forskningsöversikt. Särskilt tack till er, Josefin Åström, Alva Nissen, Hammam Skaik och Linnea Roslund Gustavsson för ett fantastiskt arbete. Forskningsöversikten kommer att få en mer genomgripande presentation senare i vår. Den är viktig för att vi ska kunna dra slutsatser i Asylkommissionen på basis av tidigare studier och rapporter.
Läs om Asylkommissionen, nu även på engelska!
1+

Asylkommissionen välkomnar bidrag till antologi

 

Asylkommissionen planerar sin första bok, en antologi med bidrag om existerande forskning, rapporter från frivilligorganisationer och andra inslag. Vi tror att de olika perspektiven kan ge en djupare förståelse av samhällsutvecklingen.

Asylkommissionen är fortfarande i början av projektet att granska vad som hänt asylsökande i Sverige efter 2015, och vilka effekter det haft.  Mycket forskning pågår. Vi kan inte redan nu komma med kommissionens slutsatser. Men samtidigt genomlever många människor konsekvenserna av den förändrade asylpolitiken just nu – medan politiker och media fokuserar på andra aspekter och hur antalet asylsökande skulle kunna minskas ytterligare.

Genom en antologi vill vi kommunicera redan existerande forskning och en del av de erfarenheter som gjorde att Asylkommissionen startade.

Många förslag till bidrag har kommit in, från forskare och från enskilda med egen erfarenhet eller andra specifika kunskaper. Men vi ser gärna fler förslag. Professor Anna Lundberg och docent Sabine Gruber, Linköpings Universitet, tillsammans med docent Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, utgör redaktion och kommer att granska förslagen.

Ladda ned inbjudan att bidra till antologin här. Deadline för abstracts för forskare och andra förslag till bidrag är den 15 april.

3+