Hallå där Anna Friberg, ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia

 

Anna Friberg är ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia. Här berättar Anna om Humtank och om vad hon ser fram emot under sin tid som ledamot. 

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag disputerade i historia vid Mittuniversitetet 2013 på en avhandling om demokratibAnna Fribergegreppet under mellankrigstiden, med särskilt fokus på svensk socialdemokrati. Efter avhandlingen har jag intresserat mig för frågor om den moderna politikens förutsättningar, framför allt i temporalt avseende.

Sedan februari 2019 är jag biträdande lektor i historia vid Linköpings universitet där jag undervisar och driver projektet ”Visioner om den goda framtiden” (finansierat av RJ).

Vad är Humtank och varför tycker du att Humtank är viktigt?

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora, som bildats genom ett samarbete mellan femton svenska universitet och högskolor, i syfte att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Genom samarbetet bildar Humtank en samlad och stark röst i den svenska samhällsdebatten, en röst som visar på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Jag ser Humtank som en viktig del i att stärka humanioras roll i den samtida debatten genom att visa hur humanistisk forskning bidrar med centrala och oumbärliga perspektiv. Till exempel, i min nuvarande forskning om framväxten av en svensk klimatdebatt diskuterar jag hur olika framtidsperspektiv påverkat uppfattningar om det politiska handlingsutrymmet. Det vill säga, projektet ger ett historiskt perspektiv på dagens politiska samtal där nuet ofta sätts i fokus medan framtiden ter sig som något avlägset och främmande.

Vad ser du mest fram emot under din tid som ledamot i Humtank?

Jag kommer att vara med på mitt första möte i februari, så till en början kommer det nog mest att handla om att sätta sig in i hur Humtank arbetar. På lite längre sikt ser jag fram emot att delta i arbetet inför och under de evenemang som tankesmedjan anordnar, till exempel i samband med Almedalsveckan eller Bokmässan, där aktuella ämnen lyfts fram och diskuteras utifrån humanistiska perspektiv.

Varje ledamot är också ansvarig för Humtank-bloggen under ett par veckor, så där ser jag fram emot att kunna lyfta frågor som jag själv tycker är lite extra viktiga. Jag hoppas också kunna lyfta Humtanks arbete mer lokalt på LiU, till exempel ska en verksamhetsplan utarbetas under den närmaste tiden.

 

Information till dig som är ansvarig för diarieärenden – gå igenom dina öppna ärenden

 

Varje år granskar Justitiekanslern (JK) samtliga förvaltningsmyndigheter underställda regeringen. Syftet är att kontrollera om myndigheterna på ett effektivt och rättssäkert sätt hanterar sina ärenden. Med anledning av detta ombeds myndigheterna att senast den 1 mars varje år lämna en ärendeförteckning till JK. Förteckningen ska redovisa vissa typer av ärenden som har registrerats före den 1 juli föregående år och som inte har avgjorts vid årsskiftet.

Inför denna granskning behöver alla som är ansvariga för diarieärenden se över sina öppna ärenden, se pdf Mina öppna diarieärenden (för ärendeansvariga).

I diariet i LiUDok kan du se vilka ärenden du är ansvarig för och vilka handlingar som är diarieförda. Du behöver kontrollera om du har ytterligare handlingar som ska diarieföras i respektive ärende.

* Om handlingarna bara finns elektroniskt (de finns ej som underskrivna pappersoriginal) mailas de till registrator vid din institution/motsvarande.

* Om det finns underskrivna pappersoriginal skickas de med internposten till registrator vid din institution/motsvarande.

I de fall det inte förväntas tillkomma ytterligare handlingar ska ärendet avslutas. När du har kontrollerat att alla handlingar som hör till ett diarieärende är diarieförda byter du status på ärendet till ”Avslutat från handläggare” (se sida 6 i instruktionen, Mina öppna diarieärenden (för ärendeansvariga)).

För att underlätta vår granskning av ärenden önskar vi att ni går igenom era öppna ärenden och gör eventuella åtgärder senast fredagen den 22 januari.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta IKOS registrator via registrator@ikos.liu.se.

Webinar: The Benefits of the EURAXESS Portal for Researchers

 

The EURAXESS portal is a resource to finding jobs, fellowships and hosting opportunities. On the portal you will also find practical information on living and working as a researcher in Europe and tools for career development.

INVITATION

Webinar: The Benefits of the EURAXESS Portal for Researchers

After a short introduction of the EURAXESS portal, the lecturer will focus on how researchers can use the portal as well as benefit from it.

Date and time: 12 February 2021, 10-11 am

Target group: Researchers in Sweden of all stages and any supporting staff interested in the topic.

Language: The webinar will be in English.

Brief description of the webinar: At this webinar you will get information about the EURAXESS portal as a resource to finding jobs, fellowships and hosting opportunities, how to create an account and publish your cv. You will learn about what practical information there is on living and working as a researcher in Europe and what resources there are on the portal for career development.

Lecturer/speaker: Vitaliy Bondarenko, who has been working at the DLR Project Management Agency since 2015. Currently, he is a member of the German National Contact Points for the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) and the European Research Council (ERC).  In addition, Mr. Bondarenko is the coordinator of the German EURAXESS-Network.

SIGN UP HERE by 3 February.

The webinar will be conducted via Zoom, and a link will be sent to all registered participants.

Invitation to webinar_Benefits of the EURAXESS portal for researchers

Forskningsmiljöer vid IKOS

 

Från och med 1 januari 2021 finns det elva forskningsmiljöer vid IKOS. Nio av dessa miljöer finansieras av Filosofiska fakulteten och två finansieras av området för Utbildningsvetenskap.

Förväntan på miljöerna handlar om att miljöerna ska bedriva forskning av nationell och internationell hög kvalitet och att forskningsresultaten ska göras allmänt tillgängliga. Miljöerna förväntas bedriva forskarutbildning av hög kvalitet, eller medverka i andra miljöers forskarutbildningar där så är möjligt. Miljöerna förväntas bidra till grundutbildningens forskningsanknytning samt verka för att relationer med omgivande samhälle byggs upp/och eller utvecklas.

I varje forskningsmiljö på IKOS finns en ansvarig. De forskningsmiljöansvariga ingår i institutionens forskningsråd och är prefekturens och avdelningschefernas kontakt i frågor som rör forskningsmiljön. Hur ansvar fördelas inom miljön beslutas i respektive miljö.

Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS

Läs mer i beslutet om Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS.