Vår nya institutionsstyrelse tar form

 

Under veckorna som gått har Anita Johansson (ISV),  Per-Anders Forstorp (ISAK) och Karin Mårdsjö Blume (IKK) haft i uppdrag att ta fram ett förslag på institutionsstyrelse för IKOS. Beredningsgruppen träffades första gången den 10 maj och skickade därefter ett mail till samtliga kollegor, där de bad om nomineringar till institutionsstyrelsen. En vecka därpå, den 16 maj, skickade gruppen ut en påminnelse om att nominera.

Enligt det förslag som läggs fram i början av juni kommer vår IS att bestå av sju vetenskapligt kompetenta lärare/forskare, en adjunkt och en representant för verksamhetsstöd samt lika många av varje som suppleanter. Suppleanterna kommer att vara personliga, för att säkra bredden i representationen. Beredningsgruppen har haft som målsättning att olika delar av den nya institutionen ska känna sig representerade och att det ska finnas en bredd av kompetenser och fördelning i ort, ålder, kön med mera.

Doktorander och studenter kommer att ha tre representanter i styrelsen. Kårerna väljer själva hur de vill fördela och besätta dessa platser.

Förslaget diskuterades med representanter för LSG från IKK, ISAK och ISV igår den 28/5. Nu börjar arbetet med att tillfråga de som föreslås ingå i institutionsstyrelsen – som ordinarie eller som suppleanter – innan förslaget skickas till rektor den 5/6 2019.

Avdelningsbesök

Under veckorna som gått har jag besökt alla IKOS avdelningar på ISV, ISAK och IKK – ibland på egen hand och ibland i sällskap av Stefan och Ann-Kari.

Under besöken har vi prefekter presenterat oss och berättat varför vi tackat ja till våra uppdrag. Vi har också tagit del av era tankar och reflektioner kring institutionens framtida avdelningsstruktur.

Avdelningsstrukturen – tidtabell

I samband med att vi bildar en ny institution, måste vi också fatta beslut om en ny avdelningsstruktur. Här är det prefektens uppgift att lägga fram ett förslag. Därefter är det institutionsstyrelsens uppgift att fatta ett beslut som sedan lämnas vidare till universitetsförvaltningen.

I samband med avdelningsbesöken har jag uppmanat alla att komma in med tankar och idéer om hur en framtida avdelningsstruktur skulle kunna se ut. Man kan lämna förslag både som kollektiv och som individ. De kollektiva förslag som kommit in hittills kommer dels från avdelningar som vill behålla sin status som avdelning, dels från forskare som idag finns i olika miljöer, men som gärna vill närma sig varandra i den nya institutionen.

Vänta inte med att dela med er av era tankar, utan skriv ner dem i en e-post så snart som möjligt och skicka till prefektz@liu.se

Tidtabell i avdelningsarbetet:

14 juni

En första avrapportering lämnas till universitetsförvaltningen. Här kommer jag att reflektera kring den återkoppling jag fått i samband med mina avdelningsbesök. Jag kommer också att ge en bild av ungefär hur många avdelningar vi kan komma att få på respektive campus.

15 augusti – 15 september

Fördjupad diskussion i olika former. Vi i prefekturen kommer gärna till avdelningsmöten, planeringsdagar och internat som redan är inplanerade.
Vi kommer också att bjuda in till särskilda dialoger där avdelningsstrukturen är en huvudfråga.

16 september

Ett första förslag på avdelningsstruktur presenteras för samtliga medarbetare och nya IS. Härefter finns tid för diskussion och återkoppling. Formerna för det får vi återkomma till.

15 oktober

Ett bearbetat förslag på avdelningsstruktur behandlas av den nya institutionsstyrelsen.

Arbetsgrupp för bemanningsfrågor

Här upprepar jag samma information som tidigare; en del i institutionsbildningen handlar om bemanningsfrågor. Framförallt är det delar av verksamhetsstödet som kan påverkas av att tre institutioner ska bli en. Den som har det övergripande ansvaret för den processen är HR-direktören Pia Rundgren.

I nuläget är vi en tillfällig arbetsgrupp som hjälps åt att ha ett samlat Z-perspektiv när vi diskuterar dessa bemanningsfrågor.
I gruppen ingår följande personer:

  • Prefekturen på IKOS
  • Johanna Forsell och Mats Tholander (administrativa chefer på ISV respektive IKK)
  • Frida Johansson (controller på IKK)
  • Petra Winsa (HR-partner på ISAK)

Utöver dessa personer är det många som bidrar med information och underlag som underlättar i arbetet. Gruppen är tillfällig och kommer att upplösas när det är klart vem som blir administrativ chef för IKOS. Då kommer vi att kunna bilda en interimsledningsgrupp för vår nya institution.

Tillgänglighet under sommaren

Jag nås per e-post under sommaren om det är någon som vill dryfta någonting som har med IKOS tillblivelse att göra.

Vecka 24 är jag på konferens i Norge och lite svårare att nå.

Vecka 26 och 27 är jag gästforskare vid universitetet i Rostock och då kommer jag också att läsa min e-post lite mera sparsamt.