Avdelningsstrukturen – tidtabell

I samband med att vi bildar en ny institution, måste vi också fatta beslut om en ny avdelningsstruktur. Här är det prefektens uppgift att lägga fram ett förslag. Därefter är det institutionsstyrelsens uppgift att fatta ett beslut som sedan lämnas vidare till universitetsförvaltningen.

I samband med avdelningsbesöken har jag uppmanat alla att komma in med tankar och idéer om hur en framtida avdelningsstruktur skulle kunna se ut. Man kan lämna förslag både som kollektiv och som individ. De kollektiva förslag som kommit in hittills kommer dels från avdelningar som vill behålla sin status som avdelning, dels från forskare som idag finns i olika miljöer, men som gärna vill närma sig varandra i den nya institutionen.

Vänta inte med att dela med er av era tankar, utan skriv ner dem i en e-post så snart som möjligt och skicka till prefektz@liu.se

Tidtabell i avdelningsarbetet:

14 juni

En första avrapportering lämnas till universitetsförvaltningen. Här kommer jag att reflektera kring den återkoppling jag fått i samband med mina avdelningsbesök. Jag kommer också att ge en bild av ungefär hur många avdelningar vi kan komma att få på respektive campus.

15 augusti – 15 september

Fördjupad diskussion i olika former. Vi i prefekturen kommer gärna till avdelningsmöten, planeringsdagar och internat som redan är inplanerade.
Vi kommer också att bjuda in till särskilda dialoger där avdelningsstrukturen är en huvudfråga.

16 september

Ett första förslag på avdelningsstruktur presenteras för samtliga medarbetare och nya IS. Härefter finns tid för diskussion och återkoppling. Formerna för det får vi återkomma till.

15 oktober

Ett bearbetat förslag på avdelningsstruktur behandlas av den nya institutionsstyrelsen.

Posted in Allmän and tagged , , .