Institutionsstyrelse – beslut innan sommaren

Tre personer har haft i uppdrag att bereda valet av ny institutionsstyrelse; Anita Johansson (ISV) (sammankallande), Karin Mårdsjö Blume (IKK) och Per-Anders Forstorp (ISAK). Många nomineringar har kommit in från alla tre institutioner, vilket är väldigt glädjande. Jag tolkar det som att det finns ett stort engagemang för institutionens framtid!

Beredningsgruppen har utgått ifrån att olika delar av den nya institutionen ska känna sig representerade. De har också utgått ifrån att styrelsen ska ha en bredd vad gäller kompetens, geografisk placering, ålder, kön med mera. Parallellt med detta har studeranderepresentanterna hört av sig med sina tankar och idéer kring hur en ny IS skulle kunna se ut.

I mitten av vecka 22 träffar beredningsgruppen representanter från de tre institutionernas LSG för att diskutera frågan, och senast den 14/6 ska rektor fatta beslut.

Min förhoppning är att den nyvalda institutionsstyrelsen ska hinna träffas en gång innan sommaren – förslagsvis veckan efter midsommar.

Stort engagemang i namnfrågan

Vi fick in ett tjugotal förslag på namn på vår nya institution vilket såklart var väldigt roligt. Hela listan med namn diskuterades med dekanerna för Filosofisk fakultet och Utbildningsvetenskap. Tillsammans sorterade vi fram tre namn som alla medarbetare fick möjlighet att rösta på i en web-enkät. 177 röster kom in och dessa fördelade sig förhållandevis jämnt:
• Institutionen för kultur och samhälle: 64 röster (36,6%)
• Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap: 59 röster (33,7%)
• Institutionen för samhällsvetenskap och humaniora: 54 röster (30,9%)
Efter omröstningen har de tre förslagen manglats av delar av universitetsförvaltningen ur lite olika perspektiv.

Rektor fattade till sist beslutet att den nya institutionen heter Institutionen för kultur och samhälle och som förkortas IKOS.

Välkommen till IKOS!

Nu är det officiellt! Vår nya institution kommer att heta Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Ett fint och inkluderande namn som också har ett brett stöd bland alla medarbetare.

IKOS-bloggen kommer att användas för att informera om lite av varje som har med institutionsbildningen att göra. Här kommer vi också att presentera miljöer och medarbetare som kommer att ingå i IKOS. Min egen vardag domineras just nu av möten  – med medarbetare, avdelningar, grundutbildningsmiljöer, forskargrupper och andra som kommer att ingå i IKOS. Förhoppningsvis kommer jag att kunna berätta lite om de mötena här på bloggen.

Hälsningar, Josefina