IKOS har en budget och en handlingsplan

 

 

Igår hade institutionsstyrelsen ett extra möte för att behandla budget för 2020. Arbetet med att ta fram budgeten har varit krävande på många sätt. ISV har delats upp i tre delar, så där har man jobbat med tre separata budgetar. Margareta Andersson har gett oss ISV-delarna i IKOS budget. På ISAK har Ola Hedin skött budgetarbetet, och på IKK har Frida Johansson och Ann-Charlotte Eriksson gjort detsamma. Parallellt med detta har Frida Johansson har skött arbetet med att foga samman alla delar till en gemensam budget. Detta har i sig också varit en utmaning; Fyra institutioner , 18 avdelningar/enheter och tre verksamhetsstöd har fogats samman och blivit en institution, nio avdelningar och ett gemensamt VS.

Protokollet är inte justerat, men läggs ut så snart det är klart. I korthet godkände IS budgeten, med tillägget att den måste revideras i januari, och att prefekt och controller får i uppgift att hämta in mer information om de ekonomiska förutsättningarna för delar av verksamheten. Detta står det mer om i protokollet.

 

Vi har också antagit en handlingsplan för 2020. Denna är mycket kortfattad och går i stora drag ut på att vi under 2020 kommer att ägna oss åt att bygga strukturer; vi ska forma ledningsgrupp, ledningsråd, fördela ansvar och roller i vår nya organsiation. Mål och strategier när det gäller kärnverksamhetens innehåll kan vi börja jobba med först när avdelningschefer och ledningsfunktioner är klara!

När Handlingsplanen är inlämnad till universitetsförvaltningen så lägger jag upp den här på bloggen.

Protokollet från senaste IS-mötet finns här

 

Här kommer protokollet från IKOS institutionsstyrelsemöte den 18 november. Här kan man läsa om våra nya råd; Samverkansråd, Doktorandråd och Grundutbildningsråd.

Nästa IS-möte är ett extrainsatt möte den 27 november, då vi ska anta budget för hela IKOS, samt verksamhetsplan och handlingsplan för 2020-2022. Mötet äger rum på Valla (B-huset, Diskuteket), med möjlighet att vara med via länk/Teams.

 

IKOS_IS_protokoll 2019-3

Vi rekryterar Forskningskommunikatör inom humaniora och samhällsvetenskap

 

Inom IKOS kommer vi att arbeta på olika sätt med att stärka humanioras och samhällsvetenskapens roll i samhället. Detta handlar både om att stå upp för ett tydligt bildningsideal, och om att bidra till en öppen, demokratisk, reflekterande och välinformerad samhällsdebatt.

Som ett led i detta jobbar vi just nu med att rekrytera en forskningskommunikatör till IKOS, som kan fungera som ett stöd till IKOS ledning samt forskare och lärare i kommunikationsfrågor. Den vi letar efter har ett stort intresse för och kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap, och har  erfarenhet av att arbeta med olika kommunikationsvägar – till exempel text, film, webb, sociala medier och poddar.

Forskningskommunikatören kommer att vara anställd vid den centrala Kommunikations- och marknadsavdelningen, och ha sin placering vid IKOS i Norrköping.

Sprid gärna annonsen i era nätverk!

 

IKOS har ett nytt Doktorandråd, Grundutbildningsråd och Samverkansråd

 

I måndags hade institutionsstyrelsen sitt tredje möte för hösten. Protokollet läggs ut så snart det är justerat, men redan nu kan vi berätta att styrelsen beslutade att inrätta ett doktorandråd, ett samverkansråd och ett grundutbildningsråd.

Doktorandrådet kommer att bestå av representanter från alla sju forskarutbildningarna vid IKOS. Stefan Jonsson, proprefekt för forskning, kommer att kalla till ett första möte efter årsskiftet. Samverkansrådet kommer att bestå av prefekten och av medarbetare som på olika sätt är involverade i frågor om samverkan. Rådet kommer att fungera som ett rådgivande organ till prefektur och styrelsen i samverkansfrågor. Grundutbildningsrådet kommer att hantera grundutbildningsfrågor vid institutionen. Inledningsvis kommer det att bestå av studierektorer och ämnesrepresentanter vid IKOS, och Lars Jämterud som är proprefekt för grundutbildning kommer att vara  ordförande.

 

 

Välkommen som avdelningschef på Akademisk svenska, Per Simfors

 

 

Per Simfors har utsetts till avdelningschef på Avdelningen för Akademisk svenska, som är en av IKOS nybildade avdelningar. Per är lektor i Tyska och har haft flera chefsuppdrag – för Svenska för utländska studerande samt Svenska, flerspråkighet och kommunikation. Per har under flera år  engagerat sig i Erasmusprogrammets strategiska partnerskap inom högre utbildning och har genom detta skapat ett brett internationellt nätverk. Han har också varit drivande inom projektet Korta vägen – en utbildning som ges av LiU på uppdrag av Arbetsförmedlingen, och som erbjuder en snabbare väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier för utländska akademiker.

Avdelningen för Akademisk svenska är en ny avdelning som får i uppdrag att fungera som en kvalificerad, fakultetsövergripande resurs som kan stärka svenska och internationella studenter och medarbetare i deras förmåga att skriva och tala i akademiska sammanhang. Under 2020 kommer avdelningen att få i uppdrag att undersöka hur andra lärosäten i Sverige arbetar med språkstödjande insatser samt med akademiskt skrivande och språkutveckling. Avdelningen kommer också att uppmuntras att utarbeta förslag på nya kurser inom området muntlig och skriftlig framställning, akademiskt skrivande och språkutveckling. Vi är många som ser fram emot att följa och stödja avdelningens utveckling. Mer information kommer så småningom.

Välkommen Per – och Akademisk svenska!