Välkommen som avdelningschef på Kultur, samhälle, form och medier, Bodil Axelsson

 

Nu är det klart att Bodil Axelsson (bilden) blir avdelningschef för den nybildade avdelningen Kultur, samhälle, form och medier (KSFM). Bodil disputerade vid Tema Kommunikation 2003 och blev docent Kultur- och mediegestaltning 2014. Bodil är idag biträdande professor och har under de senaste åren varit proprefekt vid ISAK. Bodils forskning handlar om hur historia och kulturarv formas genom berättande, samlande och visande. I ett av sina projekt studerar Bodil digitalisering av museisamlingar, om det interna arbetet på museer för att göra samlingarna tillgängliga och vad som händer när bilder av museiföremål cirkulerar i sociala medier.

Avdelningen Kultur, samhälle, form och medier är delvis ny. Tema kultur och samhälle och Kultur, samhälle och mediegestaltning har tidigare fungerat som en avdelning som är placerad i Kopparhammaren och i Kåkenhus i Norrköping. Nu får dessa miljöer sällskap av Slöjd och Formgivning med placering i Key-huset i Linköping. Vi är många som ser stora möjligheter till samarbeten mellan Tema Q, KSM och Slöjd och Formgivning. Mer information om avdelningen kommer efter hand.

Välkommen, Bodil – och Kultur, samhälle, form och medier!

 

Välkommen som föreståndare och avdelningschef på CKS, Martin Klinthäll

 

Martin Klinthäll (bilden) är föreståndare på Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) sedan 2017 och fortsätter med det uppdraget även vid inträdet i IKOS. Martin är docent i ekonomisk historia och hans forskning rör sig i skärningspunkten mellan demografi och arbetsmarknad. Martins forskning handlar i huvudsak om migration och integration och om hur invandrade personers möjligheter på arbetsmarknaden hänger samman med till exempel eget företagande, hälsa, sociala nätverk, eller återutvandring.

CKS är ett universitetsövergripande centrum för forskning och samverkan som är placerat i Kopparhammaren i Norrköping. CKS ambition är att vara ett nationellt centrum för strategisk kommunforskning. Den ambitionen är nära förbunden med målet att fungera som en  vetenskaplig resurs för utvecklingsarbetet i kommunsektorn. CKS bedriver kommunstrategisk forskning i egen regi och genom olika former av samarbeten.  Samarbetet sker med forskare vid olika delar av Linköpings universitet och med forskare vid andra universitet i Sverige, liksom internationellt. CKS har ett femtontal medarbetare inom flera olika discipliner – däribland statsvetenskap, socialt arbete, företagsekonomi och kulturgeografi.

Välkommen in i IKOS, Martin! 

Här kan man läsa mer om CKS.

Välkommen som avdelningschef på Åldrande och social förändring, Andreas Motel-Klingebiel

 

Andreas Motel-Klingebiel (bilden) fortsätter som avdelningschef på Avdelningen för Åldrande och social förändring (ASC) även efter inträdet i IKOS. Andreas är sociolog och gerontolog, och innan han tillträdde sin anställning som professor i äldre och åldrande vid LiU var han forskningsledare och biträdande chef vid tyska Centrum för gerontologi (DZA) i Berlin. Andreas egen forskning fokuserar på arbetsliv, pensionssystem, omsorgssystem, IKT och åldersdiskriminering ur ett livslopps- och mångfaldsperspektiv.

ASC finns i Kåkenhus i Norrköping och här samlas ett femtontal medarbetare – många av dem är internationellt rekryterade doktorander. Inom avdelningen bedrivs forskning om sociala, politiska och kulturella aspekter av åldrandet. Vid sidan om att erbjuda grundläggande och avancerade studier inom dessa fält, bidrar ASC också till att öka och utveckla kunskapen om åldrandet i ett samhälleligt perspektiv.

Välkommen Andreas!

Här kan man läsa mer om ASC

Välkommen Remesos avdelningschef – Branka Likic-Brboric 

 

 

Nu är det klart att Branka Likic-Brboric (bilden) fortsätter som avdelningschef på Remeso även efter övergången till IKOS. Branka disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet hösten 2003, och antogs som docent i statskunskap vid Uppsala universitet 2012. Idag är hon  biträdande professor i etnicitet och migration vid Remeso. Brankas forskning rör samspelet mellan global styrning, EU:s utvidgning och migration samt globaliseringens sociala dimension.

Remeso samlar ett tjugotal medarbetare och är en av IKOS avdelningar i Norrköping. Här finns förutsom en omfattande forskningsverksamhet också kandidatprogammet i Samhälls- och kulturanalys, ett internationellt masterprogram i etnicitets och migrationsstudier och en forskarutbildning i samma ämne. Därtill finns sedan 2010 en internationell forskarskola REMESO Graduate School, som ger kurser för internationella PhD- och MA-studenter. Här kan man läsa mer om Remeso: Länk till Remesos hemsida

Välkommen Branka!

Lars Jämterud ny proprefekt på IKOS!

 

I april i år utsågs Ann-Kari Sundberg till proprefekt för IKOS för år 2020. Sedan dess har hon fått ett annat uppdrag och kommer därför inte att följa med oss till IKOS. Med anledning av detta fick tre personer – Anita Johansson, Per-Anders Forstorp och Karin Mårdsjö Blume – i uppdrag att ta in nomineringar till ny proprefekt och ta fram ett förslag som överlämnas till rektor.

Rekryteringen är nu avslutad och rektor har efter förankring hos LSG och CSG och information i institutionsstyrelsen beslutat att förordna universitetsadjunkt Lars Jämterud till förste proprefekt vid IKOS för tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december 2020.

Lars hade ett mycket starkt stöd bland de nomineringar som kommit in. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med grundutbildningsfrågor och har haft en rad förtroendeuppdrag och ledningsfunktioner under de senaste åren.  Han har arbetat som studievägledare och studierektor, sitter i filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd, och har varit chef på enheten för Engelska, samt avdelningschef på IKK:s största avdelning – Språk och Litteratur.  Alla denna erfarenhet kommer att komma mycket väl till pass när han nu får det övergripande ansvaret för  grundutbildningsfrågorna inom IKOS.

Själv ser jag oerhört mycket fram emot samarbetet med Lars. Under uppbyggnaden av IKOS har jag lärt känna Lars som en trygg, strukurerad, reflekterande och handlingskraftig chef med ett stort engagemang i såväl forskning som grundutbildning. Varmt välkommen till prefekturen, Lars!