Nu har vi ett forskningsråd och ett forskarutbildningsråd!

 

Tidigare i veckan hade institutionsstyrelsen sitt sista möte för terminen. Styrelsen beslutade att inrätta ett forskningsråd, som ska vara ett strategiskt och rådgivande organ i frågor som rör forskningsfinansiering, programansökningar, vetenskaplig publicering och liknande. Alla forskningsmiljöer kommer att vara representerade i IKOS Forskningsråd.

Styrelsen fattade också beslut om att inrätta ett Forskarutbildningsråd, där de som ansvarar för forskarutbildningarna på IKOS finns med, tillsammans med studierektorerna för dessa. I anslutning till detta hade styrelsen en kort diskussion om forskarutbildningsrådets betydelse när det gäller att skapa jämlika och jämställda villkor inom och runt våra forskarutbildningar. Forskarutbildningsrådet kommer därför att få i uppdrag att beskriva hur de kan arbeta strategiskt för ökad jämställdhet. Proprefekten för forskning fick i uppdrag att formulera detta uppdrag mer i detalj och frågan lyfts igen på nästa institutionsstyrelsemöte.

Protokollet från IS-mötet läggs ut här så snart det är justerat.

5+

Välkommen som avdelningschef på Kommunikation, litteratur och svenska (KLS), Elisabeth Zetterholm

 

 

Nu är det klart att Elisabeth Zetterholm (bilden) blir avdelningschef på avdelningen för Kommunikation, litteratur och svenska (KLS) efter årskiftet. Elisabeth disputerade 2003 inom ämnet fonetik vid Lunds universitet på en avhandling med titeln Voice Imitation. A phonetic study of perceptual illusions and acoustic success. Under senare år har Elisabeths forskning och undervisning handlat mer om svenska som andraspråk och flerspråkighet. Idag är Elisabeth docent och universitetslektor i svenska som andraspråk. Elisabeth har en gedigen erfarenhet av undervisning om språk och lärande i ett flerspråkighetsperspektiv – på lärarutbildningen, men även på masterkurser och doktorandkurser. Ett av de forskningsfält Elisabeth intresserat sig för, är det som handlar om hur andra- och tredjespråksinlärare tillägnar sig det svenska språket och hur tidigare inlärda språk påverkar inlärningsprocessen.

Kommunikation, litteratur och svenska bor i Key-huset och är en ny avdelning inom IKOS, som samlar ämnena svenska, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap.  Här finns ett stort utbud av fristående kurser, Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier, och ämnen som utgör en viktig del av LiU:s lärarutbildning. KLS är hemvist för en del av forskarutbildningen i Pedagogiskt arbete med inämnesdidaktiskt inriktning. Flera av medarbetarna är också aktiva inom forskningsmiljön Språk och kultur i Europa.

Välkommen till IKOS, Elisabeth och KLS!

5+

Välkommen som avdelningschef på Filosofi, historia, konst och religion (FHKR), Kjell O Lejon

 

I veckan blev det klart att Kjell O Lejon (bilden) blir avdelningschef på avdelningen för Filosofi, historia, konst och religion (FHKR). Kjell är professor i Religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi och har två huvudsakliga forskningsintressen. Dels har Kjell intresserat sig för  religion och politik i USA, speciellt civil-religion och presidentretorik, där bland andra Reagan och Bush Sr. behandlats i monografier. Dels har han studerat svensk kyrkohistoria, där såväl medeltida teman (kloster, Linköpings stift) som moderna ämnen behandlats i en rad böcker. För närvarande arbetar Kjell med frågor som rör luthersk identitet i USA.

FHKR är en ny avdelning som samlar ämnena filosofi, tillämpad etik, historia, konst och visuell kultur samt religion. Här finns flera forskningsmiljöer representerade – Centrum för tillämpad etik, Kulturvetenskap, Filosofi och Historia. Historieämnet har en aktiv forskarutbildning, som också har ett utvecklat samarbete med Tema Q i Norrköping. På avdelningen finns dessutom en del av forskarutbildningen i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning. I dagsläget hittar vi FHKRs medarbetare i Key-huset och i B-huset. Planen är emellertid att hela miljön ska samlas i Key så småningom.

Välkommen som avdelningschef, Kjell!

5+

Välkommen som avdelningschef på Socialt arbete, Karin Osvaldsson Cromdal

 

 

Nu är det klart att Karin Osvaldsson (bilden) blir avdelningschef för avdelningen för Socialt arbete. Karin disputerade på Tema Barn 2002, blev docent i samma ämne 2014, och är idag biträdande professor i Socialt arbete. Karin har en gedigen erfarenhet inom grundutbildning, är aktiv som forskare och har under senare år haft uppdraget som studierektor för forskarutbildningarna i Aging and social change, Etnicitet och migration, Socialt arbete och Välfärdsrätt. Det uppdraget kommer hon att lämna i samband med att hon tillträder som avdelningschef.

Karins egen forskning är baserad på nära analyser av interaktion, av hur det går till när människor försöker förstå varandra eller missförstår varandra, avsiktligt eller oavsiktligt. Materialet består i huvudsak av samtal med eller  om barn och ungdomar i institutionella sammanhang  – till exempel i skolsammanhang, på Särskilda ungdomshem, hjälptelefoner för barn och unga och elektroniska anslagstavlor.

Socialt arbete håller till i Kåkenhus och samlar ett trettiotal medarbetare som tillsammans utvecklar kunskap om människors livsvillkor och erfarenheter, orsaker till och konsekvenser av sociala problem, insatser och åtgärder för att motverka sociala problem, social utsatthet och exkludering samt det sociala arbetets villkor och organisering. Vid avdelningen ges Socionomprogrammet, Masterutbildning i Socialt arbete, fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning i både Socialt arbete och Välfärdsrätt.

 

Välkommen Karin!

5+