IKOS Forskarutbildningsråd har haft sitt första sammanträde

 

I forskarutbildningsrådet (FUR) sitter representanter för de elva forskarutbildningar som finns på IKOS och doktorandrepresentant samt forskarutbildningsstudierektorer (FUS), forskarutbildningsadministratörer och proprefekt. Här diskuteras allehanda frågor som rör doktorandernas och handledanas arbete samt inte minst hur vi kan förbättra forskarutbildningarna genom vettiga samarbeten och ömsesidig inspiration.

Frågor på rådets första möte den 17 februari gällde olikheter i doktorandernas villkor, handledningstid, kommande kvalitetsutvärderingar och framförallt frågan om vem som gör vad på våra forskarutbildningar. Rutinerna ser olika ut. I vilken mån ska de standardiseras? Och vilka är handledarens uppgift, vilka är forskarutbildningsstudierektors?

 

FUR har ett arbetsutskott. Där ingår följande personer, som sköter löpande administration:

Stefan Jonsson: proprefekt, ordförande för FUR och dess arbetsutskott.

Mona Livholts: FUS Norrköping (Tema Kultur och samhälle, Ageing and Social Change, Etnicitet och migration, Socialt arbete).

Rosario Garnemark: FUS Valla (Pedagogiskt arbete, Historia, Dynamics of Health and Welfare, Tillämpad etik, Språk och kultur).

Agnese Grisle: Forskarutbildningsadministratör för Språk och kultur, Tillämpad etik, Pedagogiskt arbete, Dynamics of Health and Welfare, Ageing and Social Change, Socialt arbete, Etnicitet och migration.

Sofie Gustafsson: Forskarutbildningsadministratör för Tema Kultur och Samhälle, Pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik, Historia.

Nästa möte i Forskarutbildningsrådet är 21 april.

 

Stefan Jonsson

Posted in Allmän.