Slutseminarium om skönlitteratur och film i svenskämnet 8 maj – Simon Wessbo

 

Den 8 maj kl 13-16 är det dags för Simon Wessbos slutseminarium om skönlitteratur och film i svenskämnet. Anette Svensson, docent från Jönköping University kommer att vara granskare.

Om du vill närvara på seminariet kan du ansluta via denna länk: https://liu-se.zoom.us/j/766660352

Mejla Simon på simon.wessbo@liu.se om du vill ta del av slutseminarietexten och de bilagor som sänts ut.

 

SoK:s inbjudan till Maziar Yazdan Panahs slutseminarium 29 april

(SoK’s invitation to Maziar Yazdan Panah’s 90% seminar 29 April, English text below)

Forskarseminarium
onsdag 29 april 2020
kl 10.15-12 och kl 13.15-15 online via Zoom

Den 29 april är det dags för SoK:s nästa forskarseminarium, den här gången Maziar Yazdanpanahs slutseminarium (se titel mm nedan) med opponent Anne Marie Landmark Dalby (Oslo universitet).

Maziars slutseminariemanus hittar ni här. Om du saknar behörighet att komma in på SOK:s samarbetsrum i Lisam, maila nigel.musk@liu.se så mailas texten till dig.

Vi träffas även den här gången via Zoom. Kontakta nigel.musk@liu.se för Zoom-länk och inloggningsuppgifter.

Av säkerhetsskäl behöver man numera logga in via ett eget Zoom-konto, t ex skapat via LiU. Du behöver också ange ett lösenord vid inloggningen. Du som aldrig använt Zoom tidigare kan läsa hur du kommer igång här. Längre ner på samma webbsida finns också en videoguide (se länken ”Zoom: anslut som deltagare”).

Välkommen!

Forskningsmiljön Språk och kultur
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)

SoK’s invitation to Maziar Yazdan Panah’s 90% seminar 29 April

Research Seminar
Wednesday 29 April 2020
10.15-12 am & 1.15-3 pm online via Zoom

On Wednesday it will be time for Language & Culture’s next research seminar, this time Maziar Yazdanpanah’s 90% seminar (see title etc below) with Anne Marie Landmark Dalby (University of Oslo) as his opponent.

The text for Maziar’s seminar can be found here. If you don’t have authorised access, e-mail nigel.musk@liu.se to be sent the text.

We’ll be meeting via Zoom this time too. Contact nigel.musk@liu.se to get the link to the Zoom meeting and the log in details.

For security reasons you will now need to log in via your own Zoom account, e.g. created via LiU. You will also need to enter a password (see in red above). Anyone that has not yet used Zoom can read how to get started here. Further down on the same page there’s a a short (1 min) video guide (see link ”How to join a meeting” under the heading ”One minute video guides …”).

Do join us!

Research Environment Language & Culture
Department of Culture & Society

********************************************************

Multilingual practices in Swedish residential homes
Maziar Yazdanpanahs slutseminarium
(SoK, IKOS & CEDER)

Opponent: Anne Marie Landmark Dalby
(Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, University of Oslo)

Aim and research questions
Drawing on the view that body and language are integrated and different languages make up the unique repertoire of a multilingual person, this dissertation aims to study the interactional resources available to participants in the multilingual setting of residential homes in Sweden. In addition, it aims to explore addressing practices in linguistically diverse encounters in residential homes. The following questions are addressed:

  1. How do participants (caregiving staff and residents) establish a common ground when they do not have any, or limited access to a shared spoken language?
  2. How are moments of emotionally intense situations managed within multilingual settings where participants do not have any, or limited access to a shared spoken language?
  3. How are participants addressed in the culturally diverse and multilingual setting of residential homes, and what are the prospects and/or consequences of different practices of address?

The full text for Maziar’s seminar can be found here. If you don’t have authorised access, e-mail nigel.musk@liu.se to be sent the text.

SoK:s Seminarieprogram under resten av vårterminen 2020 hittar du här.

SoK’s Seminar programme for the rest of the spring term 2020 can be found here.

Institutionsstyrelse, Zoom och bokcirkel

 

I onsdags (22 april) hade vi vårt tredje institutionsstyrelsemöte för året. Det var vårt första styrelsemöte via Zoom – mötet innan ägde rum första veckan av mars och då var vi alla lyckligt ovetande om hur Covid19 skulle påverka oss och hela samhället. På dagordningen fanns bland annat beslut om arbetsordning för styrelsen, beslut om delegering av uppdragsutbildning och HR-ärenden. Protokollet läggs på IKOS fillager när det är justerat och klart.

Som vanligt inledde vi vårt styrelsemöte med en stunds bokcirkel. Till detta möte hade vi läst texten “Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning” av Sara Kalm. I texten diskuteras det som kallas ”akademiskt hushållsarbete”, det vill säga sysslor som inte är meriterande men som är nödvändiga för att arbetsplatser inom akademin ska fungera. Det handlar enligt texten om alltifrån att ställa upp för kollegor när det krisar, ta på sig uppdrag som inte är meriterande, kommentera kollegors texter, till att  “agera seminarieutfyllnad när det är glest i salen och någon har en inbjuden gäst”. Ett av argumenten i texten är att kvinnor i betydligt högre grad än män både blir tillfrågade och erbjuder sig att utföra sysslor som kan beskrivas som akademiskt hushållsarbete; att detta innebär att andra och mer meriterande arbetsuppgifter får stå tillbaka; och att detta i förlängningen påverkar kvinnors karriärutveckling på ett ofördelaktigt sätt.

Texten skapade både igenkänning och kritiska invändningar hos oss som läste den. Tipset från styrelsens bokcirkel till resten av IKOS blir att läsa texten tillsammans med kollegor och reflektera över den och över hur vi har det på vår egen arbetsplats.

Ett gemensamt perspektiv på våra forskarutbildningar

Idag, tisdag 21 april, har IKOS forskarutbildningsråd haft möte. Mötets huvudsakliga fokus var att arbeta vidare med en gemensam hanteringsordning för IKOS forskarutbildningar. Hanteringsordningen innehåller viktiga frågor som handlar om ansvarsfördelning mellan forskarutbildningsansvarig, -studierektor och -administratör. Hanteringsordningen tar också upp frågor som rör progression, kurser och seminarieverksamhet med mera. Hanteringsordningen kommer att revideras vidare under kommande forskarutbildningsråd för att sedan fastställas i institutionsstyrelsen.

Utöver hanteringsordningen behandlades även frågor om arbetssituationen med tanke på distansläget, den årliga uppföljningen av avvikelser för ISP, planerade doktorandkurser för hösten 2020, blanketter och tillsättandet av ny FUS i Norrköping. Minnesanteckningar kommer inom kort att finnas på IKOS fillager i mappen  IKOS Gemensamt – Styrelse och Råd – Forskarutbildningsråd.

Hälsningar

Sofie Gustafsson, Ledningssamordnare, och sekreterare i Forskarutbildningsrådet

IKOS Ekonomigrupp är på gång!

Arbetet med att bli en institution pågår på många håll på IKOS just nu. Ett exempel på detta är ekonomgruppen, som just har inlett ett gemensamt målbildsarbete. Det är spännande och utmanande – tre tidigare organisationskulturer som finns på två campus ska tillsammans mötas i ett gemensamt ekonomiarbete vid IKOS.

Arbetet inom ekonomigruppen handlar dels om att utveckla strukturer och rutiner som gör att vi kan ge verksamheten en professionell service. Arbetet handlar också om att vi ska hitta rätt i de mjuka frågorna som samarbeten, nätverk, vem gör vad, back-up funktioner och kommunikation. Redan nu finns ett återkommande veckomöte där ekonomerna gemensamt lyfter och löser en mängd operativa frågor i det löpande ekonomiarbetet. Under de närmste veckorna avsätts en del av tiden vid veckomötena till ett målbildsarbete, där vi fokuserar på vad gruppen vill stå för visionärt. Men vi enades också om att vägen fram är lika viktig som målet.

Mats Tholander, Administrativ chef