Samverkansrådet har haft sitt första möte

 

På IKOS finns ett stort och levande samhällsengagemang. Engagemanget tar sig olika uttryck och kanaliseras på olika sätt – genom att vi utbildar studenter, genom forskningsinsatser, eller i andra uppdrag vi har. Samhällsengamanget är anledningen till att vår institutionsstyrelse beslutat att inrätta ett Samverkansråd på IKOS. I beslutet står det att rådets uppgift är att fungera rådgivande till prefekturen och institutionsstyrelsen i övergripande samverkansfrågor, och att det ska stärka vår förmåga agera i samverkansfrågor på ett sätt som är väl förankrat i kärnverksamheten samt strategiskt och framåtsyftande.

Efter att IS fattat sitt beslut har avdelningscheferna fått i uppdrag att förslå personer till samverkansrådet. Utöver representanter för kärnverksamheten kommer medarbetare med ansvar för kommunikation, samverkan och uppdragsutbildning att finnas med i rådet.

I veckan har Samverkansrådet haft ett första möte. Mötet hölls på länk och var lite decimerat, men vi som var med hann presentera oss för varandra och berätta mer om varför vi vill jobba med att stärka IKOS i sitt samhällsuppdrag, och hur vi tycker att rådet ska arbeta. Det blev snabb väldigt tydligt att vår institution har många väl upparbetade nätverk med beslutsfattare, myndigheter och andra företrädare för offentlig sektor – på kommunal, regional, statlig och internationell nivå. Vi kan också beskrivas som en del kultursektorn; vi samarbetar och samproducerar med museer, bibliotek, scenkonstföreningar. Vi har också nära samarbeten och kunskapsutbyten med frivilligsektorn – med anhörigföreningar, intresseorganisationer och idrottsföreningar.

Samverkansrådet kommer att träffas två gånger per termin, och förhoppningsvis ta initiativ till någon gemensam institutionsövergripande aktivitet framöver. Här nedan finns en lista över de som ingår i rådet idag. Ta gärna kontakt med den av medlemmarna som finns på din avdelning om du vill veta mer framöver!

Avdelningen för akademisk svenska: Ulrika Örtenberg
Centrum för kommunstrategiska studier: Martin Klinthäll
Etnicitet och migration: Erik Berggren
Filosofi, historia, konst och religion: Kjell O Lejon
Kultur, samhälle, form och medier: Kosta Economou
Socialt arbete: Sabine Gruber
Språk, interaktion och professionell kommunikation: Mikael Jungevall
Verksamhetsstöd: Amanda Lindström
Åldrande och social förändring: Lars-Christer Hydén

 

Hälsningar Josefina

Posted in Allmän.