Vilka vill du se som Årets alumner?

Nu är det dags att ge förslag på vilka två tidigare LiU-studenter som ska få utmärkelsen Årets alumn 2020. Alla är välkomna att nominera en eller flera kandidater. För att bli Årets alumn ska man ha läst vid Linköpings universitet i minst två år på heltid och därefter ha utfört en prestation, engagerat sig i en fråga eller gjort något annat som förtjänar att uppmärksammas.

Skicka din nominering till alumni@liu.se senast den 8 maj. Den ska innehålla alumnens namn, utbildning, en kort beskrivning av vad personen har gjort och en motivering till varför hon eller han förtjänar att bli Årets alumn.

Läs mer om utmärkelsen och tidigare Årets alumner på https://liu.se/artikel/arets-alumn

1+

Arbetsmiljö och lokal samverkan

 

 

Häromdagen träffades vår Lokala samverkansgrupp (LSG) för ett av vårens möte. LSG finns på alla institutioner och består av prefekt och HR-partners, medarbetare som utsetts av personalorganisationerna (SACO, OFR/S och SEKO) och de lokala arbetsmiljöombuden. På IKOS är det följande personer som ingår i LSG: Josefina Syssner (ordf), Gary Svensson (SACO), Sam Willner (SACO/AMO), Robert Jonsson (SACO ersättare), Kristina Hellman (OFR), Ulrika Frisk (OFR), Veerle Bergqvist (OFR ersättare), Slave Saveski (OFR ersättare), Anita Johansson (AMO), Katarina Jonsson (AMO), Åsa Änggård (HR), Petra Winsa (HR)

Agendan på LSGs möten varierar lite från gång till gång. Vi tar upp förändringar som är på gång, och ringar in och lyfter upp vilka konsekvenser förändringarna kan ha för medarbetarna. En fråga som alltid finns med är arbetsmiljö, och på detta möte lyfte vi särskilt upp vad distansläget kan ha för konsekvenser för alla oss som jobbar på IKOS. Vi pratade om konsekvenser i form av dålig fysisk arbetsmiljö (många har sämre ergonomiska förutsättningar hemma) och förändrad social arbetsmiljö (många saknar närheten till sina kollegor). Dessa frågor kommer att ha kontinuerlig uppföljning av framöver.

Arbetsmiljöombuden (AMO) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, och de har till uppgift att kontrollera arbetsmiljön och rapportera eventuella brister. På IKOS är Anita Johansson, Sam Willner och Katarina Jonsson arbetsmiljöombud. Anita, Sam och Katarina hälsar att den som vill är varmt välkommen att höra av sig till dem för att lyfta frågor som rör arbetsmiljö i bred mening. Här kan man läsa mer om arbetsmiljöarbetet på LiU och om AMOs roll i detta.

 

1+

Samverkansrådet har haft sitt första möte

 

På IKOS finns ett stort och levande samhällsengagemang. Engagemanget tar sig olika uttryck och kanaliseras på olika sätt – genom att vi utbildar studenter, genom forskningsinsatser, eller i andra uppdrag vi har. Samhällsengamanget är anledningen till att vår institutionsstyrelse beslutat att inrätta ett Samverkansråd på IKOS. I beslutet står det att rådets uppgift är att fungera rådgivande till prefekturen och institutionsstyrelsen i övergripande samverkansfrågor, och att det ska stärka vår förmåga agera i samverkansfrågor på ett sätt som är väl förankrat i kärnverksamheten samt strategiskt och framåtsyftande.

Efter att IS fattat sitt beslut har avdelningscheferna fått i uppdrag att förslå personer till samverkansrådet. Utöver representanter för kärnverksamheten kommer medarbetare med ansvar för kommunikation, samverkan och uppdragsutbildning att finnas med i rådet.

I veckan har Samverkansrådet haft ett första möte. Mötet hölls på länk och var lite decimerat, men vi som var med hann presentera oss för varandra och berätta mer om varför vi vill jobba med att stärka IKOS i sitt samhällsuppdrag, och hur vi tycker att rådet ska arbeta. Det blev snabb väldigt tydligt att vår institution har många väl upparbetade nätverk med beslutsfattare, myndigheter och andra företrädare för offentlig sektor – på kommunal, regional, statlig och internationell nivå. Vi kan också beskrivas som en del kultursektorn; vi samarbetar och samproducerar med museer, bibliotek, scenkonstföreningar. Vi har också nära samarbeten och kunskapsutbyten med frivilligsektorn – med anhörigföreningar, intresseorganisationer och idrottsföreningar.

Samverkansrådet kommer att träffas två gånger per termin, och förhoppningsvis ta initiativ till någon gemensam institutionsövergripande aktivitet framöver. Här nedan finns en lista över de som ingår i rådet idag. Ta gärna kontakt med den av medlemmarna som finns på din avdelning om du vill veta mer framöver!

Avdelningen för akademisk svenska: Ulrika Örtenberg
Centrum för kommunstrategiska studier: Martin Klinthäll
Etnicitet och migration: Erik Berggren
Filosofi, historia, konst och religion: Kjell O Lejon
Kultur, samhälle, form och medier: Kosta Economou
Socialt arbete: Sabine Gruber
Språk, interaktion och professionell kommunikation: Mikael Jungevall
Verksamhetsstöd: Amanda Lindström
Åldrande och social förändring: Lars-Christer Hydén

 

Hälsningar Josefina

4+