Webinar on Global ethics in a time of pandemic

 

The Swedish National Council on Medical Ethics and the Center for Applied Ethics, Linköping University, are hosting a webinar on global ethics and justice in a pandemic.

Date: 2020-06-15
Time: 14:00-15:00 CET

Participants:
Dave Archard, chair, Nuffield Council on Bioethics and professor of Philosophy, Queen’s University Belfast

Göran Collste, professor of Applied ethics and expert member, The Swedish National Council on Medical Ethics

Hille Haker, professor of Catholic Theological Ethics, Loyola University, Chicago

Andreas Reis, MD, MSc, Co-Lead, Global Health Ethics WHO

Sridhar Venkatapuram, associate professor of global health and philosophy at King’s College, London

Register in advance for this webinar:
https://liu-se.zoom.us/webinar/register/WN_bCxGsAhAT7ait8HImXNgjg

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

Ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping

 

Catrin Lundström är ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping sedan 1 maj

Hej Catrin! Du är ny forskarutbildningsstudierektor (FUS) i Norrköping. Vad gör en FUS?

Som studierektor för forskarutbildningen arbetar jag med forskarutbildningsfrågor på olika sätt för IKOS forskarutbildningar i Norrköping. Arbetet innebär bland annat att se till att den individuella studieplanen följs upp årligen av doktorander och handledare.

Jag medverkar även i kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling av forskarutbildningen och vid introduktionen av nya doktorander.

Som FUS är jag vidare en resurs och ett stöd i frågor som kan uppstå mellan doktorand, handledare och handledarkollegier samt vid önskade handledarbyten. Jag föredrar även aktuella ärenden i forskarutbildningsrådet och Institutionsstyrelsen.

Kommer du att fortsätta jobba vid REMESO?

Jag är fortfarande universitetslektor i etnicitet och migration vid REMESO, där jag i huvudsak arbetar med forskning.

Studierektor för forskarutbildningen Campus Valla

Rosario Garnemark är forskarutbildningsstudierektor i Linköping. I Rosarios arbete ingår de uppgifter som Catrin beskriver ovan men för de forskarutbildningar som finns vid Campus Valla.

Forskarutbildningsadministratörer

Agnese Grisle och Sofie Gustafsson är forskarutbildningsadministratörer på IKOS.

Agnese administrerar forskarutbildningarna Dynamics of Health and Welfare, Etnicitet och migration, Pedagogiskt arbete med inriktning språk- och litteraturdidaktik, Socialt arbete, Språk och kultur, Välfärdsrätt samt Äldre och åldrande.

Sofie administrerar forskarutbildningarna Historia, Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning samt Tema kultur och samhälle.

Agnese och Sofie ansvarar för olika typer av administrativt stöd för forskarstuderande, exempelvis inrapportering i Ladok, uppföljning av aktivitet och försörjning samt institutionstjänstgöring, blanketthantering och arkivering samt även stöd i forskningsadministrativa frågor till FUS, forskningsansvarig och handledare.

I några av miljöerna ansvarar Agnese och Sofie även för praktiska uppgifter i samband med seminarier och disputationer. Agnese och Sofie ingår i arbetsutskott och rådet för forskarutbildning vid IKOS (FUR), filosofiska fakultetens nätverk för forskarutbildningsadministratörer samt är IKOS institutionsexperter för Ladok-forskarutbildning.

LiUs internrevisorer: IKOS har skapat en god grund för framtiden

 

Under våren granskade internrevisionen på LiU IKOS. Granskningen syftade till att bedöma den interna styrningen och kontrollen på institutionen inom några grundläggande administrativa områden, samt i förekommande fall lämna förslag till förbättringar.

Granskningen har omfattat:

styrningen av institutionen

ekonomiadministration

personaladministration

rutiner för informationssäkerhet

Eftersom IKOS är en ny institution har fokus varit att lämna rekommendationer för att hjälpa och stödja IKOS att få styrning på plats och för att identifiera eventuella gap där styrning saknas.

Intervjuer har genomförts med prefekt, samordnare, administrativ chef, ekonom och HR-partner. Interna regelverket, beslut och policys samt för granskningen andra relevanta dokument har ingått i granskningen.

Vi ställde några frågor till Rebecca Carlsson och Mattias Pettersson från Internrevisionen (IR) för att ta reda på lite mer om vad internrevision innebär, hur IKOS ligger till och varför de granskar en så pass ny organisation.

Vad innebär internrevision och varför genomför ni den?

Internrevisionen har till uppdrag att granska och utvärdera om verksamheten bedrivs effektivt, att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs och att lagar och förordningar följs. Vi arbetar på uppdrag av och rapporterar till Universitetsstyrelsen.

Vårt mål är att genom våra revisioner komma med förbättringsförslag och rekommendationer som skapar mervärde för universitetet och hjälper Linköpings universitet att lyckas i arbetet mot att nå sina mål.

Vi arbetar riskbaserat utifrån en revisionsplan som fastställs av Universitetsstyrelsen. I revisionsplanen brukar det ingå en institutionsgranskning årligen. Dessa gör vi för att lära känna organisationen och att kunna dela med oss av de erfarenheter och kunskaper som vi har.

IKOS är en rätt så ny institution, varför har ni utfört internrevision här just nu?

Under hösten 2019 när vi gjorde vår verksamhetsplanering inför 2020 kontaktade vi Josefina för att vi var nyfikna på hur det gick med arbetet att skapa IKOS. Vi funderade lite kring hur LiU arbetar med förändringsledning och organisationsförändringar och vilket stöd och vilka resurser som fanns till stöd i arbetet. Under samtalet blev det naturligt att vi erbjöd Josefina att kontakta oss om hon tyckte att det skulle kunna vara till hjälp att vi kom till IKOS för att göra vår institutionsgranskning för 2020 och på den vägen är det.

När vi genomför ett revisionsuppdrag på en ny institution eller process blir fokuset än mer på att hjälpa till att hitta frågor och områden att fortsätta utveckla och jobba vidare med.

Hur tycker ni att IKOS ligger till?

Mattias Pettersson, internrevisor:  

De stora dragen finns på plats. Det är ju tre delvis olika kulturer som slagits samman så vi ser att det finns ett behov av att fortsätta hitta en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt. Vi ser ett behov av att öka kunskap och förståelse kring hantering av fakturor och inköp. Bisysslor kommer att behöva rapporteras in under året. Informationssäkerhet är ett område där regelverk och krav från myndigheter och bidragsgivare ökar och på det området ser vi ett behov för IKOS att skapa rutiner och att hjälpa sina medarbetare med kompetensutveckling.

Rebecca Carlsson, Internrevisionschef:  

Utifrån de förutsättningar som funnit under hösten och våren tycker vi att IKOS genomfört ett ambitiöst och grundligt arbete med att skapa struktur och sätta rätt person på rätt plats i organisationen och skapa forum.

Organisationer är ju levande organismer, så färdig blir man ju aldrig, men vår känsla är att IKOS har skapat en god grund och har en bra plan för vad man avser att fortsätta utveckla. Det är imponerade att se hur mycket som är på plats redan efter så här kort tid.