Pandemiläget och konsekvenserna för oss på LiU

 

Just nu händer det mycket relaterat till spridningen av Covid-19 i samhället. Fredagens presskonferens där skärpta restriktioner presenterades är ett exempel, besluten om inreseförbund från England och Danmark är två andra. Många undrar naturligtvis vad de nya restriktionerna innebär för oss på LiU. I korthet är budskapet att vi ligger kvar i pandeminivå 4, men med ett par förändringar;

  • Uppmaningen att arbeta hemifrån är ännu starkare än tidigare. Varje besök på campus måste övervägas noga.

  • Bibliotekets öppethållande kommer att begränsas.

  • Lokalvård, post och gods kommer att påverkas under perioden 24/12 – 24/1. Bland annat prioriteras städning av gemensamma ytor framför städning av kontor.

  • Inga ytterligare beslut om att ställa in tentor har fattats, men vi får vara beredda på att tentor kan ställas in om det skulle uppstå brist på tentavakter.

Krisledningen inom LiU har tagit fram ett informationsmaterial som beskriver vad de skärpta restriktionerna innebär. Som bilaga finns en presentation som sammanfattar läget så som det ser ut just idag. Här finns en nyhetsartikel som just publicerats på student.liu.se. Den har ännu inte blivit översatt men översättaren jobbar och sidan kommer uppdateras idag eller imorgon med även engelska. Alla studenter kommer att få ett mail med hänvisning till Coronasidan och även till film som gjorts och som ligger på Youtube.

Med detta vill jag tacka alla – undervisande och forskande medarbetare och alla som ingår i vårt verksamhetsstöd – för allt det arbete ni lägger ner för att få vår verksamhet att fungera trots de oerhört svåra förutsättningar som pandemin påbjuder. Jag önskar så att vi snart kan se ett slut på detta och att vi då får möjlighet att ses igen – i föreläsningssalar, seminarierum, ateljéer, slöjdsalar, mötesrum, lunchrum och korridorer.

Hälsningar Josefina

Corona 2020-12-21pdf

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Stiftelsen arbetar med tre huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, organisationer samt forskning och utvecklingsarbete.  Inom ramen för forskning och utvecklingsarbete beviljas doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

Sunnerdahls fond

Läs mer här

Forskning – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Ansök om bidrag – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Inbjudan att ansöka om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation

 

Inbjudan att ansökan om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation 

År 2011 inrättandes en universitetsgemensam fond som finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet klimatkompenseras med 250 kr per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen och/eller som klimatpåverkan från LiU:s verksamhet.

Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Medel betalas efter att kostnad har uppstått.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, klimatnyttan av detta, tidplan och kostnad för genomförande/investering samt namn på den/de som ansöker och vilken institution/enhet den/de tillhör (se bifogat ansökningsformulär). Medel har delats ut ur fonden sedan 2012.

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 26 februari till miljo@liu.se, alternativt via internpost till Miljö- och säkerhetsenheten, UF,
Key-huset (fram till årsskiftet)/D-huset (efter årsskiftet), Campus Valla.

Läs mer om hur du ansöker om medel ur fonden.

Vid frågor kontakta Miljö- och säkerhetsenheten via e-post, miljo@liu.se.

Välkomna med era ansökningar!

Kent Waltersson

Universitetsdirektör

 

Projekt som tilldelats medel 2020

I april 2020 delades medel från 2019 års klimatkompensation ut. Från 2019 års klimatkompensation inkom 606 503 kr.

Totalt inkom 11 ansökningar. Samtliga ansökningar finns i dnr LiU-2019-04103. Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Beslut om tilldelning av medel:

IKOS, Resfria möten i en tvåcampusinstitution, 96 000 kr

***

UF/FA Lokalvården

Kemikaliefri rengöring av whiteboardtavlor och textila ytor (Alt 2 tillverkning av Z-vatten i städcentraler)

49 560

***

BKV, IMT, Cykelservice-dagar för anställda vid Campus US, 24 000 kr

***

IBL, Utrustning för resfria möten, 180 000 kr

***

 

Med fak, Virtuellt mötesrum på Studentenheten, 50 000

***

NSC, Videokonferenssystem, 90 787 kr

***

UF/FA, Återbruket, Gamla möbler blir som nya (ångtvättmaskin för textilier), 10 000 kr

***

UF/CE, Visningsrum för Återbrukets produkter, 50 000 kr

***

UF/FA Post o Husservice, Cykel ersätter bil (hopfällbar elcykel till LiU bil), 15 000 kr