Kursen Medieproduktion och webbkommunikation pilotkurs för öppen nätbaserad utbildning

 

Våren 2020 gjorde regeringen en större satsning på öppen nätbaserad utbildning. LiU tilldelades 1564 tkr och uppdraget att initiera en verksamhet med öppen nätbaserad utbildning gick till Didacticum. I syfte att hitta fem pilotkurser för en första omgång skickades en förfrågan ut till samtliga institutioner i november. Totalt inkom 12 intresseanmälningar.

Av de kurser som får stöd för att utvecklas kommer en från IKOS och KSM/KSFM. Kursen Medieproduktion och webbkommunikation är en av de fem kurser som ska planeras under våren och genomföras från hösten 2021.

Kursförslaget för Medieproduktion och webbkommunikation

Kursnamn: Medieproduktion och webbkommunikation

Omfattning: motsvarande 10 hp

Tidsförläggning: flexibel, för självstudium, zoom-möten för avstämning och rådgivning läggs löpande under läsåret.

Bakgrund: 

Medie- och kommunikationslandskapet är under ständig omstöpning. Långt fler yrkesgrupper och aktörer än tidigare är nu delaktiga i kommunikation, framför allt via webben, och även befintliga yrkesgrupper behöver nya kunskaper för att tillägna sig nya medieformat och medieteknologier och för att förstå det nya landskapet.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till den som har något att kommunicera/berätta/undervisa om och som vill hitta nya former och nya verktyg för att förbättra sin förmåga göra det, främst med hjälp av digitala medieplattformar. Exempelvis informatörer och kommunikatörer, lärare, museifolk, influencers och liknande.

Kursen lånar innehåll och moment från fristående kurser inom huvudområdet kultur och mediegestaltning samt från programkurser inom KSM.

Vill du veta mer? Ingemar Grandin berättar gärna mer om kursen.

De andra fyra kurserna är:

  • Grundläggande datasäkerhet (ISY)
  • Farmakologi (HMV)
  • Sustainable and Democratic Futures of Digital Governance: Scandinavian Experiences and Models for Global Resilience (IEI)
  • Djurpsykologi (IFM)

 

Stipendier för humanistisk forskning i Europa – Sven och Dagmar Saléns stiftelse

 

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa

Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2021/2022 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).

Läs mer här Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa Sven och Dagmar Saléns stiftelse 2021-2022.docx

 

Letterstedtska föreningen utlyser anslag till ansökan under 2021

 

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.

Under 2021 kommer anslag att utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under
hösten. Det belopp som står till förfogande för gemensam utdelning uppgår
till 1.000.000 SEK.

Läs mer här – LF Anslagsutlysning_2021