Forskningsmiljöer vid IKOS

 

Från och med 1 januari 2021 finns det elva forskningsmiljöer vid IKOS. Nio av dessa miljöer finansieras av Filosofiska fakulteten och två finansieras av området för Utbildningsvetenskap.

Förväntan på miljöerna handlar om att miljöerna ska bedriva forskning av nationell och internationell hög kvalitet och att forskningsresultaten ska göras allmänt tillgängliga. Miljöerna förväntas bedriva forskarutbildning av hög kvalitet, eller medverka i andra miljöers forskarutbildningar där så är möjligt. Miljöerna förväntas bidra till grundutbildningens forskningsanknytning samt verka för att relationer med omgivande samhälle byggs upp/och eller utvecklas.

I varje forskningsmiljö på IKOS finns en ansvarig. De forskningsmiljöansvariga ingår i institutionens forskningsråd och är prefekturens och avdelningschefernas kontakt i frågor som rör forskningsmiljön. Hur ansvar fördelas inom miljön beslutas i respektive miljö.

Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS

Läs mer i beslutet om Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS.

Posted in Allmän.