Workshop “Scientific writing and publishing with impact”

The registration for the upcoming Workshop “Scientific writing and publishing with impact” – is now open. 

The workshop will be given by Dan Csontos from Elevate Scientific, January 27th and 28th, or February 3th and 4th 8.30-12 each day, on Zoom. This workshop is primarily for postdocs and Junior researchers, but also more experienced scientists are welcome. The number of participants is limited.

Link to registration

Scope and objectives

In this workshop you will learn essential strategies and tools to plan, write, edit and publish scientific papers that make an impact on the intended audience. The workshop is interactive, with discussions and exercises used throughout to help you learn through practice.

At the end of the workshop you will understand:

  • The importance of framing and story in scientific writing
  • A step-by-step approach to planning and writing scientific stories in general, and scientific papers in
  • particular
  • Techniques for clear, concise and coherent writing
  • Journal editorial processes, including those at high-impact journals
  • How to communicate with editors and reviewers

Workshop leader

Dr. Dan Csontos. Dan is the CEO and Editorial Director of Elevate Scientific. He has 20 years’ experience in academia, science publishing and science communications and was previously an Associate Editor with Nature and Nature Physics, Science Editor and Project Manager for Macmillan Science Communications, as well as a freelance science writer and editor.

Preparations

Bring an abstract and/or a paper (recently published or draft of one you are working on).

Invite_Junior Faculty_27-28 Jan & 3-4 Feb 2021

Hope to see you there,

LiU Junior Faculty

Stipendier och anslag Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

 

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2021 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten, inom ramen för stiftelsens fastslagna ändamål.

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2021 dela ut stipendier och anslag för nedan angivna ändamål:

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Länk till ansökningsblankett och ytterligare information. 

Underskriven ansökan skickas digitalt till: bildningsnamnden@linkoping.se

OBS! Sista ansökningsdag 5 mars 2021

Annons inför 2021 års utdelning av Tornbylyckorna

Vänliga hälsningar

Styrelsen för stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

Hallå där Anna Friberg, ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia

 

Anna Friberg är ny ledamot i den humanistiska tankesmedjan Humtank och biträdande lektor i historia. Här berättar Anna om Humtank och om vad hon ser fram emot under sin tid som ledamot. 

Kan du berätta lite kort om dig själv?

Jag disputerade i historia vid Mittuniversitetet 2013 på en avhandling om demokratibAnna Fribergegreppet under mellankrigstiden, med särskilt fokus på svensk socialdemokrati. Efter avhandlingen har jag intresserat mig för frågor om den moderna politikens förutsättningar, framför allt i temporalt avseende.

Sedan februari 2019 är jag biträdande lektor i historia vid Linköpings universitet där jag undervisar och driver projektet ”Visioner om den goda framtiden” (finansierat av RJ).

Vad är Humtank och varför tycker du att Humtank är viktigt?

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora, som bildats genom ett samarbete mellan femton svenska universitet och högskolor, i syfte att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Genom samarbetet bildar Humtank en samlad och stark röst i den svenska samhällsdebatten, en röst som visar på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Jag ser Humtank som en viktig del i att stärka humanioras roll i den samtida debatten genom att visa hur humanistisk forskning bidrar med centrala och oumbärliga perspektiv. Till exempel, i min nuvarande forskning om framväxten av en svensk klimatdebatt diskuterar jag hur olika framtidsperspektiv påverkat uppfattningar om det politiska handlingsutrymmet. Det vill säga, projektet ger ett historiskt perspektiv på dagens politiska samtal där nuet ofta sätts i fokus medan framtiden ter sig som något avlägset och främmande.

Vad ser du mest fram emot under din tid som ledamot i Humtank?

Jag kommer att vara med på mitt första möte i februari, så till en början kommer det nog mest att handla om att sätta sig in i hur Humtank arbetar. På lite längre sikt ser jag fram emot att delta i arbetet inför och under de evenemang som tankesmedjan anordnar, till exempel i samband med Almedalsveckan eller Bokmässan, där aktuella ämnen lyfts fram och diskuteras utifrån humanistiska perspektiv.

Varje ledamot är också ansvarig för Humtank-bloggen under ett par veckor, så där ser jag fram emot att kunna lyfta frågor som jag själv tycker är lite extra viktiga. Jag hoppas också kunna lyfta Humtanks arbete mer lokalt på LiU, till exempel ska en verksamhetsplan utarbetas under den närmaste tiden.

 

Information till dig som är ansvarig för diarieärenden – gå igenom dina öppna ärenden

 

Varje år granskar Justitiekanslern (JK) samtliga förvaltningsmyndigheter underställda regeringen. Syftet är att kontrollera om myndigheterna på ett effektivt och rättssäkert sätt hanterar sina ärenden. Med anledning av detta ombeds myndigheterna att senast den 1 mars varje år lämna en ärendeförteckning till JK. Förteckningen ska redovisa vissa typer av ärenden som har registrerats före den 1 juli föregående år och som inte har avgjorts vid årsskiftet.

Inför denna granskning behöver alla som är ansvariga för diarieärenden se över sina öppna ärenden, se pdf Mina öppna diarieärenden (för ärendeansvariga).

I diariet i LiUDok kan du se vilka ärenden du är ansvarig för och vilka handlingar som är diarieförda. Du behöver kontrollera om du har ytterligare handlingar som ska diarieföras i respektive ärende.

* Om handlingarna bara finns elektroniskt (de finns ej som underskrivna pappersoriginal) mailas de till registrator vid din institution/motsvarande.

* Om det finns underskrivna pappersoriginal skickas de med internposten till registrator vid din institution/motsvarande.

I de fall det inte förväntas tillkomma ytterligare handlingar ska ärendet avslutas. När du har kontrollerat att alla handlingar som hör till ett diarieärende är diarieförda byter du status på ärendet till ”Avslutat från handläggare” (se sida 6 i instruktionen, Mina öppna diarieärenden (för ärendeansvariga)).

För att underlätta vår granskning av ärenden önskar vi att ni går igenom era öppna ärenden och gör eventuella åtgärder senast fredagen den 22 januari.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta IKOS registrator via registrator@ikos.liu.se.

Webinar: The Benefits of the EURAXESS Portal for Researchers

 

The EURAXESS portal is a resource to finding jobs, fellowships and hosting opportunities. On the portal you will also find practical information on living and working as a researcher in Europe and tools for career development.

INVITATION

Webinar: The Benefits of the EURAXESS Portal for Researchers

After a short introduction of the EURAXESS portal, the lecturer will focus on how researchers can use the portal as well as benefit from it.

Date and time: 12 February 2021, 10-11 am

Target group: Researchers in Sweden of all stages and any supporting staff interested in the topic.

Language: The webinar will be in English.

Brief description of the webinar: At this webinar you will get information about the EURAXESS portal as a resource to finding jobs, fellowships and hosting opportunities, how to create an account and publish your cv. You will learn about what practical information there is on living and working as a researcher in Europe and what resources there are on the portal for career development.

Lecturer/speaker: Vitaliy Bondarenko, who has been working at the DLR Project Management Agency since 2015. Currently, he is a member of the German National Contact Points for the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) and the European Research Council (ERC).  In addition, Mr. Bondarenko is the coordinator of the German EURAXESS-Network.

SIGN UP HERE by 3 February.

The webinar will be conducted via Zoom, and a link will be sent to all registered participants.

Invitation to webinar_Benefits of the EURAXESS portal for researchers