Forskningsmiljöer vid IKOS

 

Från och med 1 januari 2021 finns det elva forskningsmiljöer vid IKOS. Nio av dessa miljöer finansieras av Filosofiska fakulteten och två finansieras av området för Utbildningsvetenskap.

Förväntan på miljöerna handlar om att miljöerna ska bedriva forskning av nationell och internationell hög kvalitet och att forskningsresultaten ska göras allmänt tillgängliga. Miljöerna förväntas bedriva forskarutbildning av hög kvalitet, eller medverka i andra miljöers forskarutbildningar där så är möjligt. Miljöerna förväntas bidra till grundutbildningens forskningsanknytning samt verka för att relationer med omgivande samhälle byggs upp/och eller utvecklas.

I varje forskningsmiljö på IKOS finns en ansvarig. De forskningsmiljöansvariga ingår i institutionens forskningsråd och är prefekturens och avdelningschefernas kontakt i frågor som rör forskningsmiljön. Hur ansvar fördelas inom miljön beslutas i respektive miljö.

Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS

Läs mer i beslutet om Forskningsmiljöer och forskningsmiljöansvariga vid IKOS.

Ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

 

Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med flertalet andra stiftelser öppnar ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället den 1 januari 2021.

”Det 21:a århundradet har fört med sig en mängd stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel. Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag?

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. De här utmaningarna är oftast globala till sin natur, men kan leda till olika transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning om samhällsutmaningar generellt, men tanken med Framtida utmaningar i Norden är att stimulera forskning om hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt men samtidigt tydliga särdrag.

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige. Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras. Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.”

Ansökningstiden för fas 1 är från den 1 januari till den 15 februari 2021.

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök på futurenordics.org/sv