Välkomna på PAN-seminarium (Pedagogiskt arbete i Norrköping)!

På onsdag 1 sept. lägger Felicia Boehme-Stock fram sin 30%-text ’”Vänta, egentligen reser vi väl i framtiden typ hela tiden?” – En avhandling om barns temporala orientering’. Det är Lars Wallner som är läsare, och vi ser fram emot en intressant diskussion!

Deltagande i seminariet görs via Zoom. Maila Felicia (felicia.boehme-stock@liu.se) om du vill ta del av text, länk till zoom och lösenord.

Väl mött!

Lars Wallner, seminarieansvarig, PAN

Huvudhandledare är Tünde Puskás (IBL) och bihandledare är David Ludvigsson (IKOS).

Etikprövningsmyndigheten byter system för ansökning och handläggning

I månadsskiftet september/oktober 2021 tar Etikprövningsnämnden sitt nya system för ansökning och handläggning i drift. Det är ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande av slutligt beslut. Systemet har fått namnet Ethix.

Ethix kommer nås genom en länk på webbplatsen www.etikprovning.se. På webbplatsen hittar du också mer information om systemet.

Viktiga datum:

 • Den 23 september kl. 24.00 stänger nuvarande ansökningssystem.
 • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

Införandet av det nya ansökningssystemet innebär ingen förändring i vilken information som krävs i ansökan. Däremot är ansökningsformuläret i Ethix mer utvecklat så att ansökan anpassar sig utifrån den information du lämnar i ansökan. Det går alltså bra att utforma ett utkast till ansökan i nuvarande blanketter och sedan återanvända dessa formuleringar under samma fråga i det nya formuläret. I Ethix kommer ansökan att signeras digitalt med hjälp av BankID av såväl ansvarig forskare som behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Vad innebär det för oss på IKOS?

Detta innebär en förändring i hanteringen av etikprövan på institutionen eftersom ansökan inte längre kommer att scannas och mailas in efter prefektens signatur. Tänk på att ta ut en kopia på ansökan i systemet efter den digitala signeringen är färdig och maila till registrator@ikos.liu.se så att din ansökan diarieförs.

Dags att uppdatera publikationer i DiVA / Yearly update of the publication analysis

Nu är det dags för en uppdatering av den bibliometriska analysen för IKOS. Analysen baseras på de publikationer som finns registrerade i DiVA den 21 september med LiU-affiliering. För att analysunderlaget skall vara fullständigt måste respektive forskare senast 20 september säkerställa att samtliga publikationer från publiceringsperioden 2016-2020 finns registrerade i DiVA.

Skriv in LiU-ID samt publiceringsperiod 2016-2020 för att få fram de publikationer som finns registrerade och är kopplade till detta LiU-ID. Om du gjorde kontrollen redan förra året behöver endast 2020 gås igenom denna gång:

 • Komplettera med de publikationer som ev. saknas. Korrigera om någon registrering är felaktig eller ofullständig. Observera t ex att:
  • de dokumenttyper som är aktuella för analys är tidskriftsartiklar (refereegranskade), konferensbidrag (refereegranskade publicerade paper), böcker (refereegranskade och övrigt vetenskapligt) samt kapitel (refereegranskade och övrigt vetenskapligt)
  • konferensartiklar måste innehålla ISSN eller ISBN för att möjligen kunna inkluderas i analysen
  • samtliga författare och deras respektive affiliering bör finnas med i DiVA-posterna för att kunna utgöra underlag för en analys av samförfattarskap
  • det är viktigt att det i varje post skall anges vilken avdelning IKOS-författaren var knuten till vid tiden för publicering, oavsett om författaren därefter bytt avdelning.

För ändringar, tillägg etc. i DiVA, kontakta LiU E-press, ep@ep.liu.se.

*********************************************************************************************************************************

It is time for the yearly update of the publication analysis for IKOS. The analysis will be based on publications registered in DiVA by September 21 with LiU-affiliation. All researchers must make sure that all their publications from the period 2016-2020 are correctly registered in DiVA on September 20.

 • Check what is registered by using the verification page: https://ep.liu.se/publistcheck/default.en.aspx. Enter your LiU-ID and the publication period 2016-2020 to see the publications registered and linked to this LiU-ID. If you did this check last year it is primarily 2020 that needs to be checked this time.
 • Add publications that are missing. Correct registrations that are incomplete or incorrect. Note that:
  • the document types used in analyses are journal articles (refereed), published conference paper (refereed), books (refereed and other academic) and chapters (refereed and other academic)
  • conference articles must include ISSN or ISBN in order to possibly be included in the analysis
  • all authors and their affiliations should be included in the DiVA-posts, since the addresses are used for analyzing co-authorships
  • for each post in DiVA, it is important that the affiliation for IKOS authors also include the division at the time of publication, even if the author has since left the division.

For missing or incorrectly registered publications contact LiU E-press, ep@ep.liu.se, for help.

Nominera till Ingemars Lärarpris

Ingemars Lärarpris delas ut till en engagerad och duktig lärare som gör eller har gjort en stor insats för utbildningen och dess utveckling vid Linköpings universitet. Utmärkelsen är Linköpings universitets och Sveriges största enskilda lärarpris med en prissumma på minst en halv miljon kronor. Priset delas ut av Ingemar Ingemarssons stiftelse för högre utbildning, stiftelsen bildades våren 2017.

Nomineringsperioden påbörjades 25 maj 2021 och är öppen till och med 20 oktober 2021.

Vem kan nomineras?
En nuvarande eller tidigare lärare vid LiU kan nomineras till Ingemars Lärarpris.

Vem får nominera?
Vi väntar oss framför allt nomineringar från studenter, anställda och tidigare anställda vid LiU samt LiU alumner.

Vem utser pristagaren?
En priskommitté granskar nomineringarna och styrelsen för stiftelsen utser slutgiltig pristagare.

När delas priset ut?
Ingemars Lärarpris delas ut under den Akademiska högtiden vid LiU.

The Ingemars Academic Teacher Prize awards academic teachers for impressive achievements in higher education and its progress at Linköping University. This is the University’s and Sweden’s largest individual award for academic teachers.