Workshops and seminars for international employees and employees who work in multicultural contexts

Understanding the Swedish labour market

Information for international researchers and their accompanying spouses or partners

Do you consider pursuing a career in Sweden and wish to gain insights into the Swedish labour market? If yes, join us for this webinar as you will get an overview of:

  • The main sectors, which ones have shortages or surpluses, the role of employers’ organisations and trade unions, labour law;
  • The working conditions, including contracts, salary, working hours, social codes at work;
  • What you should take into account when looking for work, how to find employers and vacancies, how to approach employers, which application documents you must have;
  • The unemployment insurance.

Lecturers: Banna Thioubou, Anders Carlsson Eklund and Thomas Engel, EURES-advisers at Arbetsförmedlingen, the Swedish Public Employment Service.

When? You can choose one of the two following dates:

  • Thursday, 11th November – time: 11.00 to 12.00
  • Tuesday, 16th November – time: 17.00 to 18.00

Where? Online via Zoom.

Sign up HERE.  A Zoom link will be sent to all those who have registered the day prior to the webinar.

This webinar is organized by the University of Gothenburg in collaboration with EURES. The University of Gothenburg is one of 13 EURAXESS Centres in Sweden.

Workshop on intercultural communication

Employees who work in multicultural contexts, or are interested in learning more about intercultural communication are welcome to join this workshop. It is intended to help you gain insights about the dynamics of intercultural encounters, strengthen your cultural intelligence and provide you with tools for working in multicultural and intercultural environments.

The workshop is part of a collaboration between universities in Sweden that are part of the network Euraxess. That means that participants from other universities are welcome to join. The workshop is held online by Linnaeus University. The number of participants is limited so make sure to register early. Spouses are welcome to join.

26/11 kl. 14-15.30

30/11 kl. 10-11.30

To sign up, please send an email to internationalstaffsupport@liu.se, stating what date you prefer.

Euraxess Dual Career LinkedIn Seminar

25 November 15.00-16.00

LinkedIn is the world’s biggest social media platform for jobs, networking and work-related collaborations. If you are looking for a job in Sweden a good LinkedIn profile is a great step in the process of finding one. At this digital seminar we will take a deep dive into what recruiters sees and are looking for, how to show up in searches, LinkedIn algorithms and common mistakes.

Read more and register here. 

Above events are organised by members of EURAXESS. 

EURAXESS is a pan-European initiative aimed at promoting career development for researchers, stimulating research mobility within the EU, attracting researchers outside the EU, informing researchers about their rights and making vacant research posts visible in Europe. Sweden has a national EURAXESS network consisting of 32 higher education institutions.

www.euraxess.se

Sök projektmedel och bidra till kunskapsutveckling om kyrkligt kulturarv

Den 1 november öppnade 2023 års utlysning av Svenska kyrkans nationella program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Det finns behov av kunskapsuppbyggnad inom ett antal prioriterade områden och Svenska kyrkan vill i samarbete med andra aktörer verka för en långsiktig, strategisk, vetenskapligt grundad kunskapsutveckling som är till gagn för många. Vår förhoppning är att universitet och högskolor med verksamheter som relaterar till de olika områdena har ett intresse av att fördjupa kunskaperna om det kyrkliga kulturarvet.

Samtliga fyra områden omfattas av det övergripande målet att det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kunskapsuppbyggnaden ska uppfylla villkoren för den kyrkoantikvariska ersättningen, vara vetenskapligt grundad och ha en hög tillämpbarhet för de kyrkliga förvaltande ekonomiska enheterna.

Kyrklig kulturarvsförvaltning. Förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet behöver utvecklas för en bättre måluppfyllelse beträffande vården av de kulturhistoriska värdena.

Användning och tillgängliggörande av det kyrkliga kulturarvet. Användningen och synen på det kyrkliga kulturarvet som en tillgång och resurs för både Svenska kyrkan och samhället är ett angränsande strategiskt kunskapsutvecklingsområde.

Klimat och miljö för ett långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Klimatet och miljön påverkar det kyrkliga kulturarvet precis som allt annat i samhället och Svenska kyrkan har behov av kunskap för att anpassa klimat- och miljöarbetet så att det tar hänsyn både till de kyrkliga kulturvärdena och miljön.

Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv. För att kunna utföra restaurerings- och konserveringsarbeten på rätt sätt krävs också utvecklade kunskaper, metoder och kompetenser inom hantverk och konservering samt tillgång till material som kan bidra till att ta tillvara och inte skada de kyrkliga kulturvärdena.

I Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet presenteras de prioriterade områdena närmare. Läs mer om regelverket och anvisningar för ansökningar på Svenska kyrkans hemsida.

Ansökan inför år 2023 ska vara inne senast den sista februari 2022. Ansökningsblanketten finns att ladda ned på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Christina Persson

Kulturarvshandläggare, Svenska kyrkan

Hälsning från Josefina

Glädjeyra och konsten att bryta ihop och komma igen

För många av oss som jobbar inom akademin präglas årets första månader av ansökningsskrivande. På IKOS är Forte, Formas, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond viktiga finansiärer – även om vi har finansiering från annat håll också, förstås. Arbetet med att skriva ansökningar kan upplevas som slitsamt och otacksamt. Det flesta av oss har ingen tid i tjänsten för uppgiften – trots att den är så viktig. Samtidigt beskrivs ansökningsskrivandet som kreativt och roligt; man utvecklar problem och frågeställningar, jobbar med forskningsdesign och skriver sig samman med kloka och framåtsyftande kollegor.

Josefina Syssner, prefekt.

Årets sista månader präglas så av ett pärlband av beslut. Ungefär 90 % av alla som söker får avslag och det kan leda till känslor av besvikelse och tröstlöshet. Här tror jag att vi kan hjälpa varandra – vända och vrida på ansökningar ett varv till; positionera dem tydligare på ett fält, utveckla de delar som svajar och lyfta fram styrkorna – och göra nya försök i nästa utlysning. Vi ska också komma ihåg att konkurrensen är så stor att även riktigt bra ansökningar får avslag. Därför vill jag skicka både uppskattning och uppmuntran till alla er som lämnat in ansökningar men fått avslag i år.

Samtidigt är det ungefär 10 % som passerar nålsögat och i år har många IKOS-kollegor fått se sitt namn i listan över beviljade projekt. Här finns det all anledning att glädjas med varandra och fira ordentligt! Ett beviljat projekt innebär så mycket; att man äntligen får göra verklighet av sin forskningsidé; äntligen får samarbeta med den där kollegan man har så mycket gemensamt med, att man får fördjupa sig i ett fält, utveckla en teoretisk förståelse eller förfina en metod. Att man får bidra till samhället genom att utveckla ny kunskap och – i många fall – att man kan berika sin undervisning med egna forskningserfarenheter. Ett stort och varmt grattis till er som fått era ansökningar beviljade i år – ni är så väl värda det!

Hälsningar Josefina

Läs gärna med på IKOS hemsida (under Nyheter och reportage) för att få veta mer om vem som står bakom dessa ansökningar, och vad projekten handlar om.