Sök projektmedel och bidra till kunskapsutveckling om kyrkligt kulturarv

Den 1 november öppnade 2023 års utlysning av Svenska kyrkans nationella program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Det finns behov av kunskapsuppbyggnad inom ett antal prioriterade områden och Svenska kyrkan vill i samarbete med andra aktörer verka för en långsiktig, strategisk, vetenskapligt grundad kunskapsutveckling som är till gagn för många. Vår förhoppning är att universitet och högskolor med verksamheter som relaterar till de olika områdena har ett intresse av att fördjupa kunskaperna om det kyrkliga kulturarvet.

Samtliga fyra områden omfattas av det övergripande målet att det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kunskapsuppbyggnaden ska uppfylla villkoren för den kyrkoantikvariska ersättningen, vara vetenskapligt grundad och ha en hög tillämpbarhet för de kyrkliga förvaltande ekonomiska enheterna.

Kyrklig kulturarvsförvaltning. Förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet behöver utvecklas för en bättre måluppfyllelse beträffande vården av de kulturhistoriska värdena.

Användning och tillgängliggörande av det kyrkliga kulturarvet. Användningen och synen på det kyrkliga kulturarvet som en tillgång och resurs för både Svenska kyrkan och samhället är ett angränsande strategiskt kunskapsutvecklingsområde.

Klimat och miljö för ett långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Klimatet och miljön påverkar det kyrkliga kulturarvet precis som allt annat i samhället och Svenska kyrkan har behov av kunskap för att anpassa klimat- och miljöarbetet så att det tar hänsyn både till de kyrkliga kulturvärdena och miljön.

Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv. För att kunna utföra restaurerings- och konserveringsarbeten på rätt sätt krävs också utvecklade kunskaper, metoder och kompetenser inom hantverk och konservering samt tillgång till material som kan bidra till att ta tillvara och inte skada de kyrkliga kulturvärdena.

I Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet presenteras de prioriterade områdena närmare. Läs mer om regelverket och anvisningar för ansökningar på Svenska kyrkans hemsida.

Ansökan inför år 2023 ska vara inne senast den sista februari 2022. Ansökningsblanketten finns att ladda ned på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Christina Persson

Kulturarvshandläggare, Svenska kyrkan

Posted in Stipendier / medel.