Höstens återgång till campusläge – ur ett IKOS-perspektiv

 

Här kommer en kortfattad påminnelse om vad som gäller när vi nu, sakta men säkert, ska övergå till campusläge. Höstens återgång kommer att ske succesivt och på LiUs insida finns information om hur detta kommer att gå till mer konkret. Huvudprincipen är att vi ska hålla ut och hjälpas åt att förhindra smittspridning. På IKOS vill vi särskilt trycka på ett par punkter.

  • Social distansering gäller, inte minst i gemensamma personalutrymmen. Vi har glesat ut möbleringen i stora personalrummet i Key och ska glesa ut i de lärosalar som vi själva förfogar över. De utrymmen och salar som Loke är ansvariga för, hanteras och glesas ut av Loke.

  • Vi uppmanas fortfarande att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Här ska man stämma av med sin närmste chef om det behövs. Vid behov kan man komma överens om växelvis närvaro inom en avdelning, så att inte alla medarbetare är på plats samtidigt.

  • Undervisningen kommer att bestå av en blandning mellan campusförlagd och distansundervisning. Förstaårsstudenterna ska prioriteras vad gäller campusförlagd undervisning. Vi har ett stort handlingsutrymme vad gäller att välja distansundervisning framför campusförlagd dito. Internationella masterprogram ska också prioriteras, så att 70 % av undervisningen sker på campus.

  • Ledningsmöten, styrelsemöten, APT och ämnesmöten kan ske på campus om den som kallar till mötet uppfattar att ett fysiskt möte är en fördel. Erfarenheten från i våras är att hybridmöten (där delar av gruppen är på plats och delar på länk) inte fungerar så bra. Medarbetare i riskgrupp kan ges möjlighet att vara med på distans i ett fysiskt möte – i annat fall är det fysisk närvaro som gäller på fysiska möten.

  • Medarbetare i riskgrupp prioriteras. De som är berörda tar kontakt med sin närmaste chef om det är aktuellt.

Precis som tidigare så uppmanas alla medarbetare att följa coronainformationen på LiUs hemsida. De riktlinjer som finns är ofta generella till sin karaktär och utgångspunkten är att vi har ett stort handlingsutrymme lokalt. Vi förväntas ta ett stort eget, professionellt ansvar när det handlar om att översätta riktlinjerna till praktisk handling utifrån de förutsättningar vi har just hos oss.

Till sist vill jag understryka att vi fortfarande måste sträva efter ”good enough”. Vi ska inte dubbeljobba eller lägga till undervisningsmoment på grund av Covid19, utan snarare plocka bort och prioritera hårt bland våra arbetsuppgifter. I vissa fall har man ersatt lärarledda moment med gruppdiskussioner, egen läsning eller frågestund på Zoom. I andra fall har läraren ersatt vissa föreläsningar med en tydlig och lättillgänglig power point. Allt detta är helt okej, och ett sätt att klara undervisningen trots de förutsättningar som vi har just nu.

Stort lycka till i terminsstarten – ni gör ett fantastiskt jobb allihop!

Hälsningar Josefina

Välkomna tillbaka till jobbet!

Snart har halva augusti passerat och många av oss som jobbar på IKOS börjar så sakteliga komma tillbaka till jobbet. Jag hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar, med tid för vila och reflektion!

Detta med att vara tillbaka på jobbet brukar betyda att byter om till jobbkläder och beger sig campus , men i år är det annorlunda. LiUs återgång till campusläge kommer att ske successivt och vi uppmanas fortfarande att arbeta på distans när våra arbetsuppgifter medger det.

Hur höstens återgång till campusläge är tänkt att gå till kan man läsa mer om på vår Insida. Här får vi också av en hälsning av vår nya rektor, Jan-Ingvar Jönsson, som är särskilt mån om att våra förstaårsstudenter ska prioriteras när det gäller campusförlagd undervisning.

För egen del hoppas jag på en höst som inte domineras helt av Covid19. Till exempel så ser jag fram emot att få föra arbetet med översynen av våra forskningsmiljöer i land, tillsammans med Stefan Jonsson. Det ska också bli fantastiskt spännande att lysa ut Moa Martinsson-professuren och Tage Danielsson-professuren för första gången någonsin. Jag ser fram emot att välkomna minst en ny professor och minst en nyrekryterad lektor till IKOS, och jag ser också fram emot att få gratulera de doktorander som jobbat hårt i många år och som nu ska disputera.

Varmt välkomna tillbaka till jobbet, allihop, även om det tar ett tag innan vi möts på campus.

Hälsningar Josefina

Den här våren blev som ingen annan – sommarhälsning från prefekten

 

Den här våren blev som ingen annan. Vi var många som stod i startgroparna i januari, redo att börja arbetet med att forma en ny och sammanhållen institution för kultur och samhälle här på LiU. Lars, Stefan och jag hade precis klivit in i våra prefektuppdrag. I ledningsrådet fanns flera som precis hade utsetts till avdelningschefer och som såg fram emot sina nya uppdrag med både bävan, tillförsikt och entusiasm. I studierektorsledet var det fortfarande glest; arbetet med att utse studierektorer för våra ämnen hade precis börjat, och det var inte alls någon självklarhet hur ämnes- och bemanningsansvar skulle organiseras i praktiken.

I februari inleddes arbetet med att se över hur våra forskningsmiljöer ska vara organiserade. Uppdraget kom från två håll; från Filosofisk fakultet och från Utbildningsvetenskap. Frågorna som ställdes var utmanande och strategiskt viktiga; Hur vill vi att forskningsmiljöerna på vår institution ska vara utformade? Hur kan de organiseras för att bli livskraftiga och framgångsrika? Hur ska de kopplas till grundutbildningen? Vilka miljöer kan samarbeta mer med varandra, eller rent av gå samman? Dessa frågor lyftes sedan i en lång rad av samtal i flera olika konstellationer under våren.

I början av mars kom signalerna på att Covid19 skulle kunna förändra förutsättningarna för oss på ett mer konkret plan. De första frågorna handlade om medarbetare och studenter som var på väg tillbaka från fältarbeten, konferenser eller hembesök i drabbade områden i Kina och Italien. Därefter följde några dagar där våra forskande medarbetare började få signaler på att konferenser i olika delar av Europa kanske skulle ställas in. Fortfarande fanns inga gemensamma riktlinjer; man vände sig till sina kollegor och tänkte högt tillsammans en stund innan man fattade ett eget beslut om att resa eller inte.

Sedan gick allt sedan väldigt snabbt. Jag tror att många minns var man befann sig när man fick veta att vi skulle få tre dagar på oss att ställa om hela verksamheten till distansläge. Själv satt jag i ett möte i Studenthuset och hade nog ganska svårt att ta in vad detta skulle innebära. Frågorna som hopade sig handlade om liv och död likväl som om praktiska detaljer. Hur kan vi skydda våra studenter och medarbetare från att smitta och att smittas? Tänk om hela lärargrupper slås ut samtidigt? Om barnomsorgen klappar igen? Hur får vi tag i headset? Har alla en kamera på sin dator? Hur ska vi lyckas hålla alla medarbetare informerade om vad som händer?

Våren har sedan dess dominerats av Teams, Zoom och av helt nya sätt att interagera med varandra. Förmodligen är det för tidigt att summera vad pandemin och distansläget faktiskt betytt. Vi kanske kan sätta ord på vad allt detta inneburit i praktisk mening, men hur vi påverkats som människor, vad det betytt för våra studenters lärande på ett djupare plan, vad det innebär för all den forskning vi bedriver och för det samhälle vi är en del av – det är för tidigt att säga nu.

Vad jag vill uttrycka nu, innan vi skiljs åt inför semestern, är en stor beundran och tacksamhet inför den kreativitet, den lojalitet och det ansvarstagande som varje medarbetare hos oss på IKOS har gett prov på under våren. Var och en har löst uppgiften efter bästa förmåga – trots att förutsättningarna varit så annorlunda och så svåra att förutsäga. Tack för det, alla! Som jag ser det har vi just lyckats visa att den kollegiala styrningen har stora fördelar även i en krissituation. Den kollegiala styrningen bygger på en tilltro till varje medarbetares professionella etik och ansvarstagande, och på en tro på kollegiets förmåga att fatta omdömesgilla beslut. Den tilltron och det handlingsutrymmet ska vi värna!

Nu önskar jag att ni alla får en lång och vilsam ledighet, med plats för återhämtning och reflektion.

Soliga hälsningar

Josefina

Institutionsstyrelse, Zoom och bokcirkel

 

I onsdags (22 april) hade vi vårt tredje institutionsstyrelsemöte för året. Det var vårt första styrelsemöte via Zoom – mötet innan ägde rum första veckan av mars och då var vi alla lyckligt ovetande om hur Covid19 skulle påverka oss och hela samhället. På dagordningen fanns bland annat beslut om arbetsordning för styrelsen, beslut om delegering av uppdragsutbildning och HR-ärenden. Protokollet läggs på IKOS fillager när det är justerat och klart.

Som vanligt inledde vi vårt styrelsemöte med en stunds bokcirkel. Till detta möte hade vi läst texten “Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning” av Sara Kalm. I texten diskuteras det som kallas ”akademiskt hushållsarbete”, det vill säga sysslor som inte är meriterande men som är nödvändiga för att arbetsplatser inom akademin ska fungera. Det handlar enligt texten om alltifrån att ställa upp för kollegor när det krisar, ta på sig uppdrag som inte är meriterande, kommentera kollegors texter, till att  “agera seminarieutfyllnad när det är glest i salen och någon har en inbjuden gäst”. Ett av argumenten i texten är att kvinnor i betydligt högre grad än män både blir tillfrågade och erbjuder sig att utföra sysslor som kan beskrivas som akademiskt hushållsarbete; att detta innebär att andra och mer meriterande arbetsuppgifter får stå tillbaka; och att detta i förlängningen påverkar kvinnors karriärutveckling på ett ofördelaktigt sätt.

Texten skapade både igenkänning och kritiska invändningar hos oss som läste den. Tipset från styrelsens bokcirkel till resten av IKOS blir att läsa texten tillsammans med kollegor och reflektera över den och över hur vi har det på vår egen arbetsplats.

Ett gemensamt perspektiv på våra forskarutbildningar

Idag, tisdag 21 april, har IKOS forskarutbildningsråd haft möte. Mötets huvudsakliga fokus var att arbeta vidare med en gemensam hanteringsordning för IKOS forskarutbildningar. Hanteringsordningen innehåller viktiga frågor som handlar om ansvarsfördelning mellan forskarutbildningsansvarig, -studierektor och -administratör. Hanteringsordningen tar också upp frågor som rör progression, kurser och seminarieverksamhet med mera. Hanteringsordningen kommer att revideras vidare under kommande forskarutbildningsråd för att sedan fastställas i institutionsstyrelsen.

Utöver hanteringsordningen behandlades även frågor om arbetssituationen med tanke på distansläget, den årliga uppföljningen av avvikelser för ISP, planerade doktorandkurser för hösten 2020, blanketter och tillsättandet av ny FUS i Norrköping. Minnesanteckningar kommer inom kort att finnas på IKOS fillager i mappen  IKOS Gemensamt – Styrelse och Råd – Forskarutbildningsråd.

Hälsningar

Sofie Gustafsson, Ledningssamordnare, och sekreterare i Forskarutbildningsrådet