Ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

 

Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med flertalet andra stiftelser öppnar ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället den 1 januari 2021.

”Det 21:a århundradet har fört med sig en mängd stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel. Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag?

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. De här utmaningarna är oftast globala till sin natur, men kan leda till olika transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning om samhällsutmaningar generellt, men tanken med Framtida utmaningar i Norden är att stimulera forskning om hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt men samtidigt tydliga särdrag.

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige. Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras. Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.”

Ansökningstiden för fas 1 är från den 1 januari till den 15 februari 2021.

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök på futurenordics.org/sv

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Stiftelsen arbetar med tre huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, organisationer samt forskning och utvecklingsarbete.  Inom ramen för forskning och utvecklingsarbete beviljas doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

Sunnerdahls fond

Läs mer här

Forskning – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Ansök om bidrag – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Inbjudan att ansöka om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation

 

Inbjudan att ansökan om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation 

År 2011 inrättandes en universitetsgemensam fond som finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet klimatkompenseras med 250 kr per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen och/eller som klimatpåverkan från LiU:s verksamhet.

Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Medel betalas efter att kostnad har uppstått.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, klimatnyttan av detta, tidplan och kostnad för genomförande/investering samt namn på den/de som ansöker och vilken institution/enhet den/de tillhör (se bifogat ansökningsformulär). Medel har delats ut ur fonden sedan 2012.

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 26 februari till miljo@liu.se, alternativt via internpost till Miljö- och säkerhetsenheten, UF,
Key-huset (fram till årsskiftet)/D-huset (efter årsskiftet), Campus Valla.

Läs mer om hur du ansöker om medel ur fonden.

Vid frågor kontakta Miljö- och säkerhetsenheten via e-post, miljo@liu.se.

Välkomna med era ansökningar!

Kent Waltersson

Universitetsdirektör

 

Projekt som tilldelats medel 2020

I april 2020 delades medel från 2019 års klimatkompensation ut. Från 2019 års klimatkompensation inkom 606 503 kr.

Totalt inkom 11 ansökningar. Samtliga ansökningar finns i dnr LiU-2019-04103. Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Beslut om tilldelning av medel:

IKOS, Resfria möten i en tvåcampusinstitution, 96 000 kr

***

UF/FA Lokalvården

Kemikaliefri rengöring av whiteboardtavlor och textila ytor (Alt 2 tillverkning av Z-vatten i städcentraler)

49 560

***

BKV, IMT, Cykelservice-dagar för anställda vid Campus US, 24 000 kr

***

IBL, Utrustning för resfria möten, 180 000 kr

***

 

Med fak, Virtuellt mötesrum på Studentenheten, 50 000

***

NSC, Videokonferenssystem, 90 787 kr

***

UF/FA, Återbruket, Gamla möbler blir som nya (ångtvättmaskin för textilier), 10 000 kr

***

UF/CE, Visningsrum för Återbrukets produkter, 50 000 kr

***

UF/FA Post o Husservice, Cykel ersätter bil (hopfällbar elcykel till LiU bil), 15 000 kr