Projektbidrag: Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.

Ansökan om projektbidrag ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 april.

Läs mer om projektbidrag Stiftelsen Sunnderahls handikappfond

Sök projektmedel och bidra till kunskapsutveckling om kyrkligt kulturarv

Den 1 november öppnade 2023 års utlysning av Svenska kyrkans nationella program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet. Det finns behov av kunskapsuppbyggnad inom ett antal prioriterade områden och Svenska kyrkan vill i samarbete med andra aktörer verka för en långsiktig, strategisk, vetenskapligt grundad kunskapsutveckling som är till gagn för många. Vår förhoppning är att universitet och högskolor med verksamheter som relaterar till de olika områdena har ett intresse av att fördjupa kunskaperna om det kyrkliga kulturarvet.

Samtliga fyra områden omfattas av det övergripande målet att det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kunskapsuppbyggnaden ska uppfylla villkoren för den kyrkoantikvariska ersättningen, vara vetenskapligt grundad och ha en hög tillämpbarhet för de kyrkliga förvaltande ekonomiska enheterna.

Kyrklig kulturarvsförvaltning. Förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet behöver utvecklas för en bättre måluppfyllelse beträffande vården av de kulturhistoriska värdena.

Användning och tillgängliggörande av det kyrkliga kulturarvet. Användningen och synen på det kyrkliga kulturarvet som en tillgång och resurs för både Svenska kyrkan och samhället är ett angränsande strategiskt kunskapsutvecklingsområde.

Klimat och miljö för ett långsiktigt bevarande av det kyrkliga kulturarvet. Klimatet och miljön påverkar det kyrkliga kulturarvet precis som allt annat i samhället och Svenska kyrkan har behov av kunskap för att anpassa klimat- och miljöarbetet så att det tar hänsyn både till de kyrkliga kulturvärdena och miljön.

Utveckling av konservering, hantverk och material inom kyrkliga kulturarv. För att kunna utföra restaurerings- och konserveringsarbeten på rätt sätt krävs också utvecklade kunskaper, metoder och kompetenser inom hantverk och konservering samt tillgång till material som kan bidra till att ta tillvara och inte skada de kyrkliga kulturvärdena.

I Nationellt program för kunskapsutveckling inom det kyrkliga kulturarvet presenteras de prioriterade områdena närmare. Läs mer om regelverket och anvisningar för ansökningar på Svenska kyrkans hemsida.

Ansökan inför år 2023 ska vara inne senast den sista februari 2022. Ansökningsblanketten finns att ladda ned på hemsidan.

Med vänlig hälsning

Christina Persson

Kulturarvshandläggare, Svenska kyrkan

Grant Writing Webinar och webbinarier för dig som ska söka medel från Vetenskapsrådet

Grants and Program Offices bjuder in till Grant Writing Webinar och webbinarier för dig som ska söka medel från Vetenskapsrådet.

Horizon Europe Grant Writing webbinarium

Den 26 november 09.00-12.30 bjuder Grants and Program Offices (GPO) in till ett webbinarium med Europa Media kring hur du skriver en framgångsrik ansökan till det europeiska ramprogrammet Horizon Europe. Fokus kommer främst ligga på ansökningar till Clusters i pelare 2. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda vid LiU.

Anmälan och mer information finns här

Horizon Europe Grant Writing Webinar

On the 26th of November at 09:00-12:30, Grants and Program Offices (GPO) invite you to a grant writing webinar with Europa Media, providing the necessary knowledge on how to write competitive proposals for the European Framework Programme Horizon Europe. Focus will be on collaborative projects mostly found in Pillar II Clusters. The webinar is open for everyone at LiU and free of charge.

Registration and more information

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Utbildningsvetenskap (UV) Projektbidrag och Etableringsbidrag

Datum och tid: 6 december, kl 10:00 – 11:30

Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.

Plats: En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

Webinars for those applying for a Swedish Research Council grant 2022: Humanities & Social Sciences (HS) and Educational Sciences (UV) Project and Starting Grant

Date and time: 6 December, at 10:00 – 11:30. 

Are you applying for a starting or project grant from the Swedish Research Council in 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) invites you to a webinar with useful information and advice on how to prepare your application. LiU researchers with experience from relevant VR review panels will also attend to answer your questions. A list of all webinars can be found in the link below.
Plats: A meeting link will be emailed to you one day prior to the webinar.
For more information, please see https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G . If you have any questions, please contact Grants and Program Offices (GPO) via email gpo@liu.se

Förlängd ansökningstid för Bildningsförbundets forskningsstöd

Bildningsförbundet Östergötland förlänger ansökningstiden för utlysningen nedan (tidigare deadline var 17 september – ny deadline är 27 september)

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV AV MEDEL

Bildningsförbundet Östergötland utlyser en gång per år medel för stöd till folkbildningsforskningen. Syftet med stödet är att det ska gagna Bildningsförbundets medlemmar. Vi vill stödja folkbildningsforskning i bred bemärkelse, både forskning som specifikt intresserar sig för de verksamheter som bedrivits och bedrivs inom de etablerade institutionerna men också sådan som är av mera gränsöverskridande karaktär.

Totala anslaget 2021 som ska fördelas är 350 000 kr och kan fördelas till en eller delas på flera projekt.

Ansökan ska vara Bildningsförbundet Östergötland tillhanda senast 27 september 2021 .

Ansökan skickas till: ansokan@bildningsforbundet.se

Förfrågningar kan ställas till Peter Frejhagen, kanslichef på Bildningsförbundet Östergötland, på peter.frejhagen@bildningsförbundet.se eller 070-269 00 54.

Länk till mer information. 

Utlysning från Vinnova: Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande

Utbildningssamverkan och arbetsintegrerat lärande – modell- och metodutveckling 2021

Stänger den 5 oktober 2021 kl 14:00

Läs mer på vinnova.se

Det här erbjudandet riktar sig till universitet och högskolor som i samverkan med annan organisation vill utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande.

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan med annan organisation utveckla och testa innovativa modeller och metoder för utbildningssamverkan som inkluderar en design för att utveckla ett arbetsintegrerat lärande. Inom ramen för befintliga utbildningar på grund och avancerad nivå.

Vem kan söka?

Universitet och högskolor i samverkan med minst en part från främst näringsliv alternativt branschorganisationer, fackförbund, regionala aktörer, offentlig sektor eller civilsamhälle. Universitet och högskolor är koordinator. Endast juridiska personer kan vara projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag med upp till 2 miljoner kronor per projekt med projektlängd maximalt 30 månader.