Stipendier och anslag Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

 

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping har beslutat att under 2021 särskilt prioritera ansökningar som avser digitalt lärande, matematik och naturvetenskap, barns och elevers läsande och skrivande samt främjande av kulturmöten, inom ramen för stiftelsens fastslagna ändamål.

Styrelsen för Stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping kommer att under 2021 dela ut stipendier och anslag för nedan angivna ändamål:

  1. Stipendier till lärare vid undervisningsväsendet i Linköping samt inom statsbidragsberättigade studieorganisationer i kommunen för fortbildning, vidareutbildning och forskning samt resor i anslutning härtill.
  2. Inköp till biblioteksinstitutioner vid undervisningsväsendet inom Linköpings kommun av litteratur som gagnar lärares eller elevers orientering, fortbildning och forskning och vilka inköp icke på annat sätt kan bestridas.
  3. Annat ändamål för undervisningsväsendet inom kommunen, som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Länk till ansökningsblankett och ytterligare information. 

Underskriven ansökan skickas digitalt till: bildningsnamnden@linkoping.se

OBS! Sista ansökningsdag 5 mars 2021

Annons inför 2021 års utdelning av Tornbylyckorna

Vänliga hälsningar

Styrelsen för stiftelsen Tornbylyckorna-Lektorshagen i Linköping

Ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

 

Riksbankens Jubileumsfond tillsammans med flertalet andra stiftelser öppnar ansökan till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället den 1 januari 2021.

”Det 21:a århundradet har fört med sig en mängd stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel. Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag?

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. De här utmaningarna är oftast globala till sin natur, men kan leda till olika transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning om samhällsutmaningar generellt, men tanken med Framtida utmaningar i Norden är att stimulera forskning om hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt men samtidigt tydliga särdrag.

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och förhållandena i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Forskningen ska ha relevans för flera nordiska länder och åtminstone beröra förhållandena i Finland eller Sverige. Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras. Forskningsprojekten kan vara högst fyraåriga. Den högsta summan som kan sökas för ett projekt är 1 miljon euro.”

Ansökningstiden för fas 1 är från den 1 januari till den 15 februari 2021.

Läs mer om ansökningsprocessen och ansök på futurenordics.org/sv

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

Stiftelsens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning. Stiftelsen arbetar med tre huvudändamål för bidragsgivningen: enskilda personer, organisationer samt forskning och utvecklingsarbete.  Inom ramen för forskning och utvecklingsarbete beviljas doktorandanslag vart fjärde år. Bidrag ges inte till sådan verksamhet som bekostas av stat, landsting eller kommun.

Sunnerdahls fond

Läs mer här

Forskning – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)

Ansök om bidrag – Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond (sunnerdahls-handikappfond.se)