Inbjudan att ansöka om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation

 

Inbjudan att ansökan om bidrag till klimat- och energibesparande åtgärder från fonden för klimatkompensation 

År 2011 inrättandes en universitetsgemensam fond som finansieras genom att flygresor som bekostas av universitetet klimatkompenseras med 250 kr per ton utsläppt koldioxid. Institutioner och andra arbetsenheter inom universitetet kan ansöka om medel ur fonden. Medel tilldelas projekt som minskar energiförbrukningen och/eller som klimatpåverkan från LiU:s verksamhet.

Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Medel betalas efter att kostnad har uppstått.

I ansökan ska finnas en beskrivning av projektet, klimatnyttan av detta, tidplan och kostnad för genomförande/investering samt namn på den/de som ansöker och vilken institution/enhet den/de tillhör (se bifogat ansökningsformulär). Medel har delats ut ur fonden sedan 2012.

Ansökan om medel till åtgärder skickas via e-post senast den 26 februari till miljo@liu.se, alternativt via internpost till Miljö- och säkerhetsenheten, UF,
Key-huset (fram till årsskiftet)/D-huset (efter årsskiftet), Campus Valla.

Läs mer om hur du ansöker om medel ur fonden.

Vid frågor kontakta Miljö- och säkerhetsenheten via e-post, miljo@liu.se.

Välkomna med era ansökningar!

Kent Waltersson

Universitetsdirektör

 

Projekt som tilldelats medel 2020

I april 2020 delades medel från 2019 års klimatkompensation ut. Från 2019 års klimatkompensation inkom 606 503 kr.

Totalt inkom 11 ansökningar. Samtliga ansökningar finns i dnr LiU-2019-04103. Under ledning av universitetsdirektören utvärderar en expertgrupp ansökningar om medel ur fonden och beviljar bidragen. Beslut om tilldelning av medel:

IKOS, Resfria möten i en tvåcampusinstitution, 96 000 kr

***

UF/FA Lokalvården

Kemikaliefri rengöring av whiteboardtavlor och textila ytor (Alt 2 tillverkning av Z-vatten i städcentraler)

49 560

***

BKV, IMT, Cykelservice-dagar för anställda vid Campus US, 24 000 kr

***

IBL, Utrustning för resfria möten, 180 000 kr

***

 

Med fak, Virtuellt mötesrum på Studentenheten, 50 000

***

NSC, Videokonferenssystem, 90 787 kr

***

UF/FA, Återbruket, Gamla möbler blir som nya (ångtvättmaskin för textilier), 10 000 kr

***

UF/CE, Visningsrum för Återbrukets produkter, 50 000 kr

***

UF/FA Post o Husservice, Cykel ersätter bil (hopfällbar elcykel till LiU bil), 15 000 kr

 

Utlysning av medel inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället

 

Stiftelser, fonder och andra privata finansiärer i Finland och Sverige utlyser medel att söka inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället.

Syftet med programmet är att finansiera humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar för människorna i Norden såväl socialt som kulturellt under det 21:a århundradet.

Förändringar i sätt att kommunicera, nya mekanismer i opinionsbildning som digitaliseringen för med sig, den sociala och teknologiska utvecklingen, migration, konflikter mellan etniska grupper, polariseringen mellan stad och landsbygd, klimatförändringens effekter samt pandemier är några exempel på sådana utmaningar.

Här kan du läsa mer. 

 

Stipendier för humanistisk forskning i Europa – Sven och Dagmar Saléns stiftelse

 

Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa

Sven och Dagmar Saléns stiftelse ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2021/2022 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige).

Läs mer här Helårsstipendier för humanistisk forskning i Europa Sven och Dagmar Saléns stiftelse 2021-2022.docx

 

Letterstedtska föreningen utlyser anslag till ansökan under 2021

 

Letterstedtska föreningens uppgift är att befordra gemenskapen mellan de fem
nordiska länderna på industrins, vetenskapens och konstens områden.

Under 2021 kommer anslag att utdelas vid två tillfällen, dels under våren, dels under
hösten. Det belopp som står till förfogande för gemensam utdelning uppgår
till 1.000.000 SEK.

Läs mer här – LF Anslagsutlysning_2021

 

Utlysning av stipendier för forskarstuderande inom folkbildningsforskning

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2021/22 tre stipendier avsedda för forskare som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier. 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

Ansökan ska vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2021.

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

Förfrågningar kan ställas till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.