Webinar on Global ethics in a time of pandemic

 

The Swedish National Council on Medical Ethics and the Center for Applied Ethics, Linköping University, are hosting a webinar on global ethics and justice in a pandemic.

Date: 2020-06-15
Time: 14:00-15:00 CET

Participants:
Dave Archard, chair, Nuffield Council on Bioethics and professor of Philosophy, Queen’s University Belfast

Göran Collste, professor of Applied ethics and expert member, The Swedish National Council on Medical Ethics

Hille Haker, professor of Catholic Theological Ethics, Loyola University, Chicago

Andreas Reis, MD, MSc, Co-Lead, Global Health Ethics WHO

Sridhar Venkatapuram, associate professor of global health and philosophy at King’s College, London

Register in advance for this webinar:
https://liu-se.zoom.us/webinar/register/WN_bCxGsAhAT7ait8HImXNgjg

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

0

Ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping

 

Catrin Lundström är ny studierektor för forskarutbildningen i Norrköping sedan 1 maj

Hej Catrin! Du är ny forskarutbildningsstudierektor (FUS) i Norrköping. Vad gör en FUS?

Som studierektor för forskarutbildningen arbetar jag med forskarutbildningsfrågor på olika sätt för IKOS forskarutbildningar i Norrköping. Arbetet innebär bland annat att se till att den individuella studieplanen följs upp årligen av doktorander och handledare.

Jag medverkar även i kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling av forskarutbildningen och vid introduktionen av nya doktorander.

Som FUS är jag vidare en resurs och ett stöd i frågor som kan uppstå mellan doktorand, handledare och handledarkollegier samt vid önskade handledarbyten. Jag föredrar även aktuella ärenden i forskarutbildningsrådet och Institutionsstyrelsen.

Kommer du att fortsätta jobba vid REMESO?

Jag är fortfarande universitetslektor i etnicitet och migration vid REMESO, där jag i huvudsak arbetar med forskning.

Studierektor för forskarutbildningen Campus Valla

Rosario Garnemark är forskarutbildningsstudierektor i Linköping. I Rosarios arbete ingår de uppgifter som Catrin beskriver ovan men för de forskarutbildningar som finns vid Campus Valla.

Forskarutbildningsadministratörer

Agnese Grisle och Sofie Gustafsson är forskarutbildningsadministratörer på IKOS.

Agnese administrerar forskarutbildningarna Dynamics of Health and Welfare, Etnicitet och migration, Pedagogiskt arbete med inriktning språk- och litteraturdidaktik, Socialt arbete, Språk och kultur, Välfärdsrätt samt Äldre och åldrande.

Sofie administrerar forskarutbildningarna Historia, Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning samt Tema kultur och samhälle.

Agnese och Sofie ansvarar för olika typer av administrativt stöd för forskarstuderande, exempelvis inrapportering i Ladok, uppföljning av aktivitet och försörjning samt institutionstjänstgöring, blanketthantering och arkivering samt även stöd i forskningsadministrativa frågor till FUS, forskningsansvarig och handledare.

I några av miljöerna ansvarar Agnese och Sofie även för praktiska uppgifter i samband med seminarier och disputationer. Agnese och Sofie ingår i arbetsutskott och rådet för forskarutbildning vid IKOS (FUR), filosofiska fakultetens nätverk för forskarutbildningsadministratörer samt är IKOS institutionsexperter för Ladok-forskarutbildning.

2+

LiUs internrevisorer: IKOS har skapat en god grund för framtiden

 

Under våren granskade internrevisionen på LiU IKOS. Granskningen syftade till att bedöma den interna styrningen och kontrollen på institutionen inom några grundläggande administrativa områden, samt i förekommande fall lämna förslag till förbättringar.

Granskningen har omfattat:

styrningen av institutionen

ekonomiadministration

personaladministration

rutiner för informationssäkerhet

Eftersom IKOS är en ny institution har fokus varit att lämna rekommendationer för att hjälpa och stödja IKOS att få styrning på plats och för att identifiera eventuella gap där styrning saknas.

Intervjuer har genomförts med prefekt, samordnare, administrativ chef, ekonom och HR-partner. Interna regelverket, beslut och policys samt för granskningen andra relevanta dokument har ingått i granskningen.

Vi ställde några frågor till Rebecca Carlsson och Mattias Pettersson från Internrevisionen (IR) för att ta reda på lite mer om vad internrevision innebär, hur IKOS ligger till och varför de granskar en så pass ny organisation.

Vad innebär internrevision och varför genomför ni den?

Internrevisionen har till uppdrag att granska och utvärdera om verksamheten bedrivs effektivt, att den ekonomiska redovisningsskyldigheten fullgörs och att lagar och förordningar följs. Vi arbetar på uppdrag av och rapporterar till Universitetsstyrelsen.

Vårt mål är att genom våra revisioner komma med förbättringsförslag och rekommendationer som skapar mervärde för universitetet och hjälper Linköpings universitet att lyckas i arbetet mot att nå sina mål.

Vi arbetar riskbaserat utifrån en revisionsplan som fastställs av Universitetsstyrelsen. I revisionsplanen brukar det ingå en institutionsgranskning årligen. Dessa gör vi för att lära känna organisationen och att kunna dela med oss av de erfarenheter och kunskaper som vi har.

IKOS är en rätt så ny institution, varför har ni utfört internrevision här just nu?

Under hösten 2019 när vi gjorde vår verksamhetsplanering inför 2020 kontaktade vi Josefina för att vi var nyfikna på hur det gick med arbetet att skapa IKOS. Vi funderade lite kring hur LiU arbetar med förändringsledning och organisationsförändringar och vilket stöd och vilka resurser som fanns till stöd i arbetet. Under samtalet blev det naturligt att vi erbjöd Josefina att kontakta oss om hon tyckte att det skulle kunna vara till hjälp att vi kom till IKOS för att göra vår institutionsgranskning för 2020 och på den vägen är det.

När vi genomför ett revisionsuppdrag på en ny institution eller process blir fokuset än mer på att hjälpa till att hitta frågor och områden att fortsätta utveckla och jobba vidare med.

Hur tycker ni att IKOS ligger till?

Mattias Pettersson, internrevisor:  

De stora dragen finns på plats. Det är ju tre delvis olika kulturer som slagits samman så vi ser att det finns ett behov av att fortsätta hitta en gemensam kultur och gemensamma arbetssätt. Vi ser ett behov av att öka kunskap och förståelse kring hantering av fakturor och inköp. Bisysslor kommer att behöva rapporteras in under året. Informationssäkerhet är ett område där regelverk och krav från myndigheter och bidragsgivare ökar och på det området ser vi ett behov för IKOS att skapa rutiner och att hjälpa sina medarbetare med kompetensutveckling.

Rebecca Carlsson, Internrevisionschef:  

Utifrån de förutsättningar som funnit under hösten och våren tycker vi att IKOS genomfört ett ambitiöst och grundligt arbete med att skapa struktur och sätta rätt person på rätt plats i organisationen och skapa forum.

Organisationer är ju levande organismer, så färdig blir man ju aldrig, men vår känsla är att IKOS har skapat en god grund och har en bra plan för vad man avser att fortsätta utveckla. Det är imponerade att se hur mycket som är på plats redan efter så här kort tid.

 

4+

Karoline Dahlberg, konsult med uppdrag inom organisationsutveckling

 

Hej Karoline, du är konsult och har just nu ett uppdrag inom organisationsutveckling på Avdelningen för verksamhetsstöd. Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör här hos oss.

Jag har arbetat inom HR/chefs-området i snart tjugo år på olika företag och organisationer. Utbildad vid LiU och jobbade även här mellan 2011-2017. De första åren som HR-konsult på Universitetsförvaltningens kansli och de sista tre åren som Administrativ chef och HR på ISAK. I dagsläget jobbar jag på konsultbasis åt olika företag och organisationer i Östergötland.

Självklart känns det väldigt roligt att få komma tillbaka till LiU och se att vissa saker är nya och att annat är precis likadant.. 😊 Bor med man och två tonårsdöttrar i Åtvidaberg men har hjärtat i Dalarna där jag är uppvuxen.

Vad innebär ditt uppdrag?

Det innebär att under några månader under våren, mars till och med juni, vara med och stötta i formandet av verksamhetsstödet (VS) inom IKOS. Att slå ihop tre tidigare välfungerande VS, med sina rutiner, arbetssätt och kulturer, till EN ny avdelning är inget som sker automatiskt eller i en handvändning.

I och med att Mats Tholander, Administrativ chef, varit delvis sjukskriven har jag gått in och avlastat med vissa mer organisations- och strukturbyggande delar. Jag ser en stor fördel i att jag har kunskap och erfarenhet om LiU, av att ha jobbat i en två-campus institution (ISAK) och att känna till såväl personer, beslutsvägar och organisationen.

Kan du berätta lite om det arbete som du gjort hittills och vad som är på gång framåt.

Jag har hunnit träffat väldigt många inom VS för personliga möten: ekonomer, administratörer och samordnare i Norrköping, ledningsstöd/kanslifunktionen och samtliga studievägledare. Nu har jag precis påbörjat möten med studieadministratörer i Linköping. Det är spännande att få möta alla medarbetare och få en bild av deras arbetssituation, både det som fungerar bra och de delar där förbättringspotential finns. Så roligt att se hur många kompetenta, lojala och självständiga medarbetare det finns inom VS!

Många bra tankar och idéer lyfts och sammanfattningsvis så har samtalen resulterat i förslag gällande VS mötesstruktur, styrning- och ledning, arbetsgrupper mm. Jag bollar sedan detta med Mats och det är sedan han som får ta vid och implementera det i vardagen. Målet är självklart att VS vid IKOS ska fortsätta att vara, och utvecklas som, ett effektivt och ändamålsenligt stöd till kärnverksamheten. För tillfället är jag nyfiken på att få ta del av ett utkast på årshjul kring studieadministration som en arbetsgrupp håller på att ta fram på uppdrag av GU-rådet.

2+

Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Inbjudan till webbkonferens: Högre kvalitet i forskningen genom jämställdhet vid fördelning av interna forskningsmedel

Tid och plats
Måndag 1 juni klockan 10-11.45
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Linköpings universitet och sex andra lärosäten anordnar tillsammans en webbkonferens om hur kvaliteten på forskningen kan stärkas genom jämställdhetsintegrering av interna forskningsmedel. Tack vare att konferensen körs online har vi kunnat samla några av landets främsta experter för att prata kvalitet, forskning, forskningsmedel och jämställdhet.

Bakgrunden till konferensen är att alla Sveriges lärosäten i de senaste årens regleringsbrev har fått i uppdrag från regeringen att inom jämställdhetsintegreringsuppdraget redovisa hur vi beaktar jämställdhet vid intern fördelning av forskningsmedel.

Målgruppen är dekaner, forskningsledare, prefekter, akademichefer, controllers/ekonomifunktioner, forskningsnämndsledamöter och andra som deltar i beslut och fördelning av interna forskningsmedel.

Plats
Mötet sker via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/448581880

Program

Klockan 09.30
Tillträde till det virtuella mötesrummet där vi ger tekniksupport. Gå gärna in i god tid för att säkerställa att din teknik fungerar. Därefter kan du arbeta med annat eller gå och ta en kaffe innan konferensen börjar.

Klockan 10.00
Konferensen inleds.

Klockan 10.05 – 10.35
Vad tjänar vi på att arbeta med jämställdhetsintegrering av forskning och vid fördelning av forskningsmedel och hur ser arbetet i Sverige ut idag – bakgrund och omvärldsspaning – Fredrik Bondestam, föreståndare vid Nationella genussekretariatet, Göteborgs universitet.

Klockan 10.35-11.05
Karolinska institutets erfarenheter har stor erfarenhet av att arbete med jämställdhetsintegrering av forskningsmedel och har bland annat tagit fram en webbutbildning – Klara Regnö, jämställdhetstrateg vid Karolinska Institutet och lektor vid Mälardalens högskola.

Klockan 11.00-11.30
Erfarenheter från jämställdhetsbudgetering vid SLU – Lena Ousbäck, planeringschef, SLU.

Klockan 11.30-11.45
Avslutningsord från Jämställdhetsmyndigheten, Sveriges myndighet för sammanhållande av jämställdhetspolitiken.

Klockan 11.45-11.50
Avslutning av konferensen.

All pass kommer innehålla möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

Medarrangörer tillsammans med Linköpings universitet är Örebro universitet, SLU, Karlstad universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle.

Kontaktperson vid LiU är Linda Schultz, koordinator för Lika villkor
Kontaktperson vid Örebros universitet, som är värd för konferensen är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth

0