Uppföljning av utbildningar på forskarnivå

UKÄ:s återrapportering av 95 utvärderade utbildningar på forskarnivå visar att omdömet hög kvalitet har getts till 74 procent av utbildningarna medan resterande får omdömet ifrågasatt kvalitet. I granskningen ingår forskarutbildningar inom 13 olika forskningsämnen.
Majoriteten av de utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet har brister inom endast ett av de sex aspektområdena. Områdena miljö, resurser och område samt utformning, genomförande och resultat har fått omdömet ifrågasatt kvalitet långt fler gånger än övriga aspektområden.

Flest goda exempel som UKÄ:s rapport lyfter fram finns inom aspektområdet doktorandperspektiv och flest utvecklingsområden har identifierats inom området arbetslivsperspektiv. Karriärplanering för ett arbete utanför akademin behöver bland annat stärkas.

Läs mer på UKÄ

Högskolorna mer forskningsinriktade

Under det senaste decenniet har högskolornas forskningsintäkter ökat med 10,5 miljarder kronor medan utbildningsintäkterna ökat med 2,6 miljarder kronor. Johan Gribbe, författare till UKÄ:s nya rapport om högskolans ekonomi 2007-2017, menar att de ökade ekonomiska resurserna till framför allt forskning inneburit att högskolan blivit mer forskningsinriktad.
Sverige är ett av de få länder som satsade mer resurser på högre utbildning och forskning mellan åren 2007 och 2017. Den långsiktiga trenden mot en ökad externfinansiering av lärosätenas forskning har även fortsatt. Inom forskningen har intäkterna från andra finansiärer, så som privata stiftelser eller organisationer utan vinstsyfte, ökat betydligt.
Trots att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter har ökat tack vare det högre anslagsutnyttjandet, finns det plats för färre studenter i högskolan. Orsaken är att studenterna läser dyrare utbildningar och att staten under det senaste decenniet genomfört ökningar av den ekonomiska ersättningen per student inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap – de utbildningsområden som har lägst ersättningsbelopp.

Läs mer på UKÄ

Fräcka stölder av studentmobiler

Sedan årsskiftet har flera studenter på LiU blivit av med sina mobiler. Stölderna följer samma mönster. Studenter som sitter och läser med mobilen bredvid sig tilltalas på italienska av en man. Han lägger samtidigt ett papper över mobilen, när han sedan går tar han med sig papperet och telefonen som dolts under det.

Färre ansöker om bedömning av utländsk utbildning

Under 2018 ansökte 20 500 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av Universitet- och högskolerådet (UHR). Det är en minskning med drygt 12 procent jämfört med 2017. Nedgången beror till stor del på färre ansökningar från personer med utbildning i Syrien. Ansökningarna som gäller utbildningar från Syrien minskade från över 10 000 till knappt 6 000.
Ett utlåtande från UHR gör det lättare att börja arbeta eller studera i Sverige och utfärdas för både gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar.
Läs mer på UHR:s webbplats

Färre fall för kronofogden

Det är färre personer som har betalningsproblem med studielånen, visar färsk statistik från CSN.  Mellan 2018 och 2019 minskade andelen ärenden hos kronofogden med cirka 4000.
Vid årsskiftet 2019 hade 6,0 procent, eller 80 918 personer, betalningsanmärkningar på sina studielån.
Den genomsnittliga skulden för låntagare som bor i Sverige var vid årsskiftet cirka 140 000 kronor. Jämfört med riket i övrigt har Lund, Umeå, Uppsala och Linköping högst andel personer med studielån, av Linköpingsborna är det 21,8 procent.