Manliga studenter anmäls oftare till disciplinnämnderna

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga studenter som blivit varnade respektive avstängda från sina studier inte motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män av det totala antalet registrerade studenter i landet.
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har inom ramen för sitt arbete med jämställdhetsintegrering, undersökt tio utvalda lärosäten för att få en bild av könsfördelningen när det gäller disciplinära åtgärder.
Det är förhållandevis fler män än kvinnor som blev varnade vid de tio lärosätena jämfört med det totala antalet registrerade studenter i landet, vilket skulle kunna indikera att män i större utsträckning blir varnade än kvinnor.
Av lärosätenas remissvar framgår att av de studenter som blev varnade var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Av de studenter som blev avstängda var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Ser man till det totala antalet disciplinära åtgärder var könsfördelningen exakt lika med 245 kvinnor och 245 män.

UKÄ påpekar emellertid att underlaget är så begränsat att det inte går att dra några säkra slutsatser.

Mer om promemorian på UKÄ

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *