Psykisk ohälsa i fokus för CSN

Den psykiska ohälsan är idag alltför utbredd bland studerande. Nu gör regeringen ett tillägg i Centrala studiestödsnämndens (CSN) regleringsbrev för 2020 så att problematiken särskilt fokuseras. Myndigheten får också i uppdrag att sprida kunskap om studiestödet för att nå grupper som annars inte hade valt att studera.
Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten är andelen högskolestudenter i åldern 18 – 29 år med nedsatt psykiskt välbefinnande högre än bland yrkesarbetande i samma åldersgrupp. CSN har en viktig uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. I regleringsbrevet görs nu ett tillägg för återrapporteringskrav avseende studiesociala frågor.

Läs mer på regeringen.se

Posted in Allmänt.