Stipendium till forskande sjuksköterska

Mona Ahlberg, intensivvårdssjuksköterska och doktorand vid Linköpings universitet, har tilldelats årets Astrid Janzonstipendium. Hon får därmed 75 000 kronor för sin forskning om hälsofrämjande samtal i familjer där någon varit kritiskt sjuk.

Social snedrekrytering till utlandsstudier

Studenters socioekonomiska bakgrund avgör om de väljer att studera utomlands. De som studerar utomlands har i högre grad föräldrar med höga inkomster och lång utbildningsbakgrund. Det visar en ny studie från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR).
De utlandsstuderande som grupp har i högre grad läst ett högskoleförberedande gymnasieprogram och de kompletterar i lägre utsträckning sin utbildning på komvux och folkhögskola.
UHR arbetar tillsammans med lärosätena för att åka kännedomen om de möjligheter till utbyten och stipendier som finns. Framöver kommer också budgeten inom Erasmus+ att öka.

LiU-professor ingår i nämnden som ska utreda oredlighet i forskning

Från årsskiftet träder nya regler i kraft om hur misstänkt oredlighet i forskning ska hanteras. Samtidigt inrättas en särskild nämnd som ska pröva frågor om oredlighet i forskning.
Nu har regeringen utsett elva ledamöter varav professor Uno Wennergren från Linköpings universitet är en av ledamöterna.

Samtliga ledamöter i nämnden

Justitieråd Thomas Bull (ordförande), Högsta förvaltningsdomstolen
Professor Peter Allebeck, Forte, Karolinska institutet
Professor Toni Arndt, Gymnastik- och idrottshögskolan
Professor Åke Arvidsson, Högskolan i Kristianstad
Senior professor Margareta Fahlgren, Uppsala universitet
Professor Eva Forssell Aronsson, Göteborgs universitet
Docent Björn Petersson, Lunds universitet
Professor Karin Sporre, Umeå universitet
Docent Susanne Tornhamre, Karlstads universitet
Professor Uno Wennergren, Linköpings universitet
Professor Cynthia de Wit, Stockholms universitet

Regeringen satsar på fler sommarkurser

Nu ger regeringen 18 lärosäten uppdrag att ge fler sommarkurser som en snabbare väg till läraryrket. Enligt regeringens förslag kan det innebära att antalet studenter ökar från 2000 till 4 000, vilket motsvarar ungefär 1000 heltidsstuderande.

Sammantaget avsättes 75 miljoner kronor årligen till satsningen i budgetpropositionen 2020. För LiU:s del innebär det en tilldelning på 2 172 000 kronor.

Malmstensstudenter belönas med stipendier

Stockholms Hantverksförening belönar årligen två skickliga hantverkare med stipendier från Tandläkare Elma Levins minnesfond. I år går stipendierna till en LiU Malmstens-student och en alumn som får dela på närmare 70 000 kronor.
Det är möbeltapetseraren, gardinmakaren och Malmsten-alumen Klara Gunnestöm som har gesällbrev i möbeltapetsering och nu vidgar sitt yrkeskunnande med att utbilda sig till gardinmakare.
Det andra stipendiet går till Frida Wik som studerar kandidatprogrammet i möbelsnickeri på LiU Malmsten. Hon kombinerar studierna med att arbeta som skråmedlem i Skansens snickerifabrik.
Fonden instiftades 1927 till minne av Tandläkaren Elma Elvin. Syftet var att bidra till ”kvinnans relativa frigörelse från osäkerheten på den arbetsmarknad, dit hon hittills i allmänhet varit förvisad. Frigörelsen blir dock ej stor, om yrkesdugligheten en är fullgod”.