Populärt läsa på distans

För andra året i rad ökade antalet registrerade studenter och uppgick läsåret 2018/19 till 410 200, enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Studenter som läser fristående kurser på distans står för större delen av ökningen.

Också trenden med fler masterexamina fortsätter, under läsåret 2018/19 tog 10 700 personer ut en masterexamen – det högsta antalet någonsin.

Läs mer (UKÄ)

 

Försäkring även vid distansstudier

I samband med övergången till distansstudier har personskadeförsäkringar som gäller för studenter i högskolan setts över. Det nya förslaget att även distansundervisning ska omfattas av personskadeförsäkringen har nu godkänts. Överenskommelsen gäller under tiden som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisning i universitet och högskolor ska bedrivas på distans.
Överenskommelsen tecknas mellan Kammarkollegiet och Universitets- och högskolerådet och godkänns av regeringen.

Internationell utmärkelse till Klimatramverket

Linköpings universitet är ett av 37 svenska lärosäten som samarbetar kring ett gemensamt klimatramverk. Syftet är att universitet och högskolor på ett tydligt sätt ska bidra till klimatomställningen i linje med nationella och internationella åtaganden.

Nu har det svenska klimatramverket fått en internationell utmärkelse för det gemensamma arbetet mellan de 37 lärosäten som står bakom ramverket.

Det är nätverket International Sustainable Campus Network (ISCN) som står för utmärkelsen. Klimatramverket har utsetts till årets vinnare av International Sustainable Campus Network Awards of the Whole System Approach Award, med motiveringen att det bland annat är ett enastående exempel på en helhetssyn när det gäller hållbarhetsfrågor.

Utökat uppdrag för Barnafrid

Regeringen har beslutat om att förlänga ett uppdrag till Barnafrid vid Linköpings universitet. Uppdraget rör ökad kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck bland landets barnahus.

På grund av spridningen av det nya coronaviruset har de konferenser som skulle avsluta uppdraget fått ställas in. Regeringen ger därför Barnafrid ett förlängt uppdrag, så att konferenserna kan genomföras under hösten.

Barnafrid får även ett utökat uppdrag att samla in och sprida goda exempel på hur kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck omsatts i praktik samt att genomföra insatser för att kunskapen ska få genomslag i verksamheterna. Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna.

Miljoner till forskning om corona

Regeringen förslår att 100 miljoner kronor avsätts till forskningsinsatser kopplat till coronaviruset. Syftet är att tillgängliggöra resurser till forskning som snabbt kan bidra till att begränsa pandemin. Fokus ska vara på insatser som inom kort kan ge resultat i form av nya produkter eller metoder som begränsar spridningen och effekten av viruset.
Om riksdagen godkänner regeringens förslag kommer Vetenskapsrådet inom kort att få i uppdrag att fördela de avsatt medlen.

Mer information finns på regeringens webbplats