Fler anställda på lärosätena

Antalet anställda vid Sveriges universitet och högskolor uppgick 2019 till 52 870 heltidsekvivalenter. Det är en ökning med 1 200 heltidsekvivalenter sedan 2018.
Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet.
För landet som helhet var fördelningen mellan forskande och undervisande personalen och personal med andra uppgifter densamma, 60 respektive 40 procent både 2018 och 2019. Sett till en tioårsperiod har det blivit en minskning med fyra procent av andelen personal med andra uppgifter.

För LiU:s del visar UKÄ:s statistik en obetydlig ökning av det totala antalet anställda, från totalt 3246 personer 2018 till 3359 personer 2019. Könsfördelningen var i princip helt jämn.

Posted in Allmänt.