Digital utbildning om traumavård för barn

Barnafrid vid Linköpings universitet har tidigare fått i uppdrag av regeringen att utarbeta ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård.

Regeringen ger nu LiU i uppdrag att även digitalisera programmet. Universitetet ska analysera hur utbildningen bör utformas för att säkerställa användbarhet och nytta och utifrån analyserna ta fram, digitalisera och tillgängliggöra utbildningen i tillämpliga delar.

Det digitala stödet ska främst rikta sig till personal inom första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa samt till personal i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Till arbetet med digitaliseringen har regeringen avsatt 3 miljoner kronor under 2020 och avser att avsätta medel också för perioden 2021-2022.