Fortsatt jämställdhetsstöd till lärosäten

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering. I uppdraget ingår att myndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.
Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat.

Posted in Allmänt.