Regeringen föreslår investeringar i forskning

För att försvara Sveriges position som ledande forskningsnation och för att återstarta ekonomin, föreslår regeringen i budgetpropositionen en fortsatt investering på 2,76 miljarder kronor. Det handlar bland annat om satsningar på forskningsinfrastruktur och en tidig ökning av universitets och högskolors basanslag.
För att säkra folkhögskolans vetenskapliga grund föreslås två miljoner kronor per fyra år till Linköpings universitet till en forskarskola för yrkesverksamma folkhögskollärare.

Satsning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Regeringen föreslår en utökad satsning med 40 miljoner kronor för fler lärcentrum i hela landet. Dessutom föreslås en satsning med 15 miljoner kronor för ökad kvalitet i distansutbildning och stärkt stöd till studieovana personer som studerar på distans. 15 miljoner kronor föreslås för att stärka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans för att möta behoven av utbildad personal i vård och skola.
Vårens erfarenheter har visat att universitet och högskolor har förutsättningar att klara distansutbildning väl. Samtidigt krävs insatser för att möjliggöra bättre kvalitet och för att fler ska ta examen. Vårens distansundervisning har också tydliggjort behoven av att kunna läsa även praktiska moment på distans, såsom verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

 

LiU-forskare utsedd till Visionär och Främjare

Hjärtforskare Kristofer Hedman har blivit utsedd till ”Visionär och Främjare” av Sätt Östergötland i rörelse. Kristofer Hedman forskar på Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) om hur träning och fysisk aktivitet påverkar hjärtat. Med en bakgrund som både läkare och fysioterapeut handlar hans forskning om blodtryck under arbete och risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Han har också arbetat med ett forskningsprojekt som handlar om hur kvinnliga idrottares hjärtan anpassas vid träning.
Sätt Östergötland i rörelse är ett initiativ av Region Östergötland med syfte att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom ökad fysisk aktivitet.

Bättre möjligheter till studiestöd högre upp i åldrarna

Åldersgränserna för rätt till studiemedel och studiestartsstöd ska höjas för att förbättra möjligheterna till vidareutbildning eller omskolning högre upp i åldrarna. Det anser regeringen och föreslår i budgetpropositionen för 2021 medel för en sådan reform som gäller studier från och med 2022.
Arbetsmarknaden förändras i hög takt och coronapandemin har förändrat förutsättningarna och möjligheterna till arbete drastiskt. Fler kommer att behöva vidareutbilda sig och det behövs möjligheter till omställning och kompetensutveckling under en större del av livet.

Vidareutbildning inom vården utreds

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att fem miljoner kronor avsätts för ett uppdrag att utreda möjligheter att underlätta för framför allt undersköterskor att vidareutbilda sig till sjuksköterskor.
Det finns stora behov av kompetent personal inom vården och flera åtgärder krävs för att komma till rätta med bristen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal i hela landet, skriver regeringen i ett pressmeddelande. De som redan arbetar i vården behöver också kunna få goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning under sitt yrkesliv.