Kraftig förstärkning av svensk forskning

I regeringens forsknings- och innovationsproposition ökar resurserna för att kunna möta stora samhällsutmaningar och för att värna den fria forskningen. Redan 2021 ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor. Åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningen till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3.75 miljarder. Forskning och innovation krävs för att återstarta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd.
Satsningarna handlar om att stärka fri forskning i hela landet och en förstärkning till Vetenskapsrådet. I propositionen finns också satsningar på fem stora samhällsutmaningar; klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt och starkt samhälle.
Regeringen förslår också ändringar i högskolelagen för att dels stärka och tydliggöra högskolans ansvar för samverkan, internationalisering och livslångt lärande, dels främja och värna den akademiska friheten.
Vetenskapsrådet och Vinnova får en betydande ökning av medlen för forskningsinfrastruktur. Det görs också satsningar som ska bidra till att möte samhällsutmaningarna och nyttiggöra forskningsresultat.
Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken kommer Mälardalens högskola bli Mälardalens universitet.

 

 

Posted in Allmänt.