Parkpris till Paradiset i Vallastaden

Parken Paradiset i Vallastaden, granne med Linköpings universitet, har mottagit Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris.
Fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter har delat ut priset sedan 1987 (tidigare Sienapriset). Det går till en park, ett torg eller annan utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning, förverkligande och utförande. Juryn har besökt och granskat drygt 20 kandidater på plats för att utse fyra nominerade och bland dessa fyra valt vinnaren.
I konkurrens med Anders Franzéns park i Stockholm, Broparken, också i Vallastaden samt nordisk djungel, stadsparken i Lund, tog alltså Paradiset i Vallastaden hem segern.

Juryns motivering och mer om priset finns på Sveriges Arkitekters webbplats

 

Forskning för framtidens transportsystem

Regeringen aviserar i forsknings- och innovationspropositionen att programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten samt med oförändrad ambitionsnivå. Utöver det gör regeringen en förstärkning till programmet genom en särskild satsning på fossilfria arbetsmaskiner.
Regeringen föreslog i budgetpropositionen att FFI förstärks med 50 miljoner kronor 2021 och beräknar att 50 miljoner kronor behöver tillföras 2022. Medlen ska gå till forskning, utveckling och marknadsintroduktion för att driva utvecklingen mot fossilfria arbetsmaskiner och en konkurrenskraftig fordonsindustri.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Regeringen vill satsa på forskning om hälsovård och life science

Pandemin har visat på vikten av medicinsk forskning och innovation. För ökad konkurrenskraft och för att Sverige ska stå ännu bättre rustat inför kommande pandemier och andra hälsoutmaningar aviserar regeringen i forsknings- och innovationspolitiska propositionen därför ett flertal satsningar inom hälsa och life science, varav tre till Vinnova. För ändamålet tillförs Vinnova totalt 486 miljoner kronor 2021 – 2024.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Fler helårsstudenter – ett resultat av coronapandemin

Under 2020 ökade antalet helårsstudenter i utbildning på grundnivå och avancerad nivå kraftigt, visar en sammanställning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort av årsredovisningarna för landets lärosäten. Även betalande studenter blev fler men ökningstakten var lägre än tidigare år.
Den totala omsättningen för verksamheten för de 33 lärosäten som omfattas av analysen var 76,9 miljarder kronor år 2020. Det är en ökning med en miljard kronor jämfört med 2019. Trots en ökad utbildningsvolym under 2020 har lärosätenas kostnader totalt sett inte ökat. En orsak till det är coronapandemins effekter på lärosätenas verksamhet.

Läs mer på UKÄ:s webbplats

Ny generaldirektör för UHR

Regeringen har beslutat att utse Eino Örnfeldt till ny generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet, UHR. Eino Örnfeldt arbetar idag som universitetsdirektör vid Stockholms universitet. Han har dessförinnan verkat som chef i statlig verksamhet, däribland Försvarsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Försvarshögskolan och Försvarsmakten.
Eino Örnfeldt tillträder tjänsten den 3 maj 2021.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats