Satsning på praktiknära forskning i skolväsendet

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och förskollärare med en examen på forskarnivå att ägna en del av sin arbetstid till praktiknära skolforskning. Syftet är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet.
För satsningen avsätter regeringen i år 12,5 miljoner kronor och från 2022 avsätts 25 miljoner kronor årligen. Statsbidraget motsvarar kostnaden för högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön. Ett villkor är att huvudmannen själv finansierar minst lika stor del av kostnaden för den arbetstid som bidrag ges för.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats