Lärosäten får fortsätta hyra ut bostäder

Pandemin har medfört ett minskat antal inresande utbytesstudenter och gästforskare till Sverige. I juli 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som gör det möjligt för statliga universitet och högskolor att tillfälligt hyra ut bostäder avsedda för utbytesstudenter och gästforskare till andra studenter.
Nu har regeringen beslutat att förlänga förordningen till och med den 31 januari 2022. Därmed undviks kraftigt ökade kostnader på grund av minskade hyresintäkter och lärosätena behöver inte säga upp befintliga lägenheter.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

Precisionsmedicin ny möjlighet vid komplexa sjukdomar

I en ny översiktsartikel, publicerad i Journal of Internal Medicine (JIM), genomlyser forskare i den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, beredskapen inför implementering av genomik-baserad precisionsmedicin vid komplexa sjukdomar. En av forskarna är professor Mikael Benson vid Linköpings universitet.
Komplexa sjukdomar handlar till stor del om våra vanliga folksjukdomar såsom allergi, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och stroke. Gemensamt för dem är att ärftlighet, miljöfaktorer och livsstil påverkar risken att insjukna.
Precisionsmedicin brukar också kallas för individuellt anpassad medicin och avser diagnostiska metoder och terapier för individanpassad utredning, prevention och behandling på individnivå eller på delar av befolkningen.
Forskarna bakom artikeln ser en stor potential för utökad användning av precisionsmedicin baserade på genomiska analyser för dessa sjukdomsgrupper. Med sin rapport lägger de grunden för ett nationellt avstamp för att ta nästa steg och implementera befintlig kunskap i kliniken och för att fokusera forskningssatsningar där behoven är som störst.

Arbetet har letts av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet.

Läs en längre artikel på Karolinska Institutets webbplats

Journal of Internal Medicine: Technological readiness and implementation of genomic-driven precision medicine for complex diseases