Höstens högskoleprov genomfört

Närmare 40 000 personer var anmälda till högskoleprovet den 24 oktober. Hur många som verkligen skrev provet kommer att stå klart i slutet av november.
Provet arrangerades av 21 universitet och högskolor på drygt 130 orter i Sverige, bland annat av Linköpings universitet i Linköping och Norrköping, och även i Mariehamn på Åland. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 25 oktober och facit den 27 oktober på Studera.nu.
Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.

 

 

Tillståndet för svensk forskning

Nu finns en ny upplaga av Forskningsbarometern som ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.
Forskningsbarometerns samlar information från flera statistikkällor, samtidigt som den redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel faktainhämtning, analys och diskussioner om framtiden för svensk forskning.
En av nyheterna i årets rapport är statistik om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Forskningsbarometern ges ut vartannat år av Vetenskapsrådet. Detta är den fjärde i ordningen.

Läs rapporten ”Forskningsbarometern 2021. Svensk forskning i internationell jämförelse

Ny ordförande för styrelsen för SciLifeLab

Regeringen har beslutat att förordna professor Ylva Engström som ordförande i styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab. Ylva Engström är professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet.
SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur för molekylära livsvetenskaper och är en av regeringens stora satsningar på forskningsinfrastrukturer i Sverige. Centret drivs av fyra värduniversitet och har verksamhet vid flera lärosäten runt om i landet.

Mer info om utnämningen finns på regeringens webbplats

 

Sverige deltar i undersökningen Eurostudent

Regeringen har tagit beslut om att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att ansvara för det svenska deltagandet i Eurostudent 8. Eurostudent är en undersökning som jämför europeiska studenters ekonomiska och sociala villkor och genomförs under tre år, 2021 – 2023. De här är den enda internationella undersökningen som undersöker studenternas egen syn på de sociala och ekonomiska villkoren och där resultatet i de olika länderna går att jämföra.
Eurostudent har hittills genomförts sju gånger och Sverige har deltagit i de fem senaste.

Mer om Eurostudent 8 på regeringens webbplats