Tillståndet för svensk forskning

Nu finns en ny upplaga av Forskningsbarometern som ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.
Forskningsbarometerns samlar information från flera statistikkällor, samtidigt som den redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel faktainhämtning, analys och diskussioner om framtiden för svensk forskning.
En av nyheterna i årets rapport är statistik om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Forskningsbarometern ges ut vartannat år av Vetenskapsrådet. Detta är den fjärde i ordningen.

Läs rapporten ”Forskningsbarometern 2021. Svensk forskning i internationell jämförelse

Posted in Allmänt.