Årets Fernströmspristagare studerar hjärtats rytm

Årets mottagare av Svenska Fernströmspriset vid Linköpings universitet är Sara Liin. 
Hennes forskargrupp studerar jonkanaler som finns i såväl människans hjärta, nervsystem som muskler. 

Det är ett ärofyllt pris som betyder mycket för unga forskare.
– Det är oerhört hedrande att utnämnas till årets pristagare, säger Sara Liin.
Hon studerar specialiserade proteiner – jonkanaler – i cellmembranen hos hjärtceller. Flöden av joner styr hjärtslag och nervimpulser. Mutationer i jonkanalerna kan orsaka rytmrubbningar i hjärtat, som förmaksflimmer och kammarflimmer. I dag finns inte läkemedel som återställer en normal kanalfunktion och hjärtrytm. Sara Liins forskargrupp samverkar med klinisk verksamhet genom att diskutera metoder och forskningsresultat med till exempel kardiologer och genetiker. 

Sara Liin disputerade i neurobiologi vid LiU 2011. Hon fick ett av 2019 års ERC Starting Grants från europeiska forskningsrådet på cirka 15 miljoner kronor till ett projekt om rytmrubbningar i hjärtat.

Läs mer om Fernströmspristagaren och hennes forskning: Cellens elektricitet blev Sara Liins hjärtesak

Text: Ulrik Svedin

 

Begränsade högskoleprov minskade inte ungas chanser

Coronapandemin har medfört att färre personer fått skriva högskoleprovet det senaste året. Men begränsningen har haft liten påverkan på samtliga åldersgruppers möjlighet att komma in på höstens högskoleutbildningar, visar Universitets- och högskolerådets (UHR) analys.
Analysen visar att de yngsta, som grupp, i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
Analysresultatet gäller på gruppnivå, på individnivå kan ett uteblivet provresultat haft stor betydelse, särskilt för de som sökt populära utbildningar.

Läs mer på UHR:s webbplats

 

 

Rekord i antal studenter 2020/21

Ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) visar att både antalet nybörjare och antalet registrerade studenter fortsatt att öka. Förändringen av antalet nybörjare är däremot marginell med en total ökning av knappt 300 personer. Det beror på att antalet inresande nybörjare minskat med nästan lika mycket som antalet svenska nybörjare.
Antalet högskolenybörjare ökade under läsåret från 91 956 till 92 239 personer. Antalet kvinnor ökade med 1008 personer och antalet män minskade med 728 personer. Det innebär att 59 procent av högskolenybörjarna var kvinnor.

Mer statistik finns på UKÄ:s webbplats

 

Unga LiU-forskare fick anslag från Lions

Fem doktorander och fem postdocs vid Linköpings universitet har tagit emot 2021 års anslag från Lions forskningsfond mot folksjukdomar. Utdelningen skedde vid en ceremoni på Campus US. Anslagen är på sammanlagt cirka två miljoner kronor och finansieras av Lion-klubbarna i form av gåvor från företag och privatpersoner samt avkastning.

Läs mer om priset och pristagarnas forskningsprojekt

Strategi för Horisont Europa

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.
– Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horisont Europa möjlighet att utvecklas, växa och bli ännu starkare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Läs mer på regeringens webbplats