Fler svenska lärosäten blir Europauniversitet

EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska universitetet och högskolor medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ som dels ska stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten.
De fem nya svenska lärosätena är Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet.
Sedan pilotomgången 2019 ingår sex svenska universitet och högskolor: Göteborgs universitetet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.
Totalt räknas nu elva svenska lärosäten som Europauniversitet, enligt ett pressmeddelande från Universitet- och högskolerådet (UHR).

0

Coronapandemin följs upp av UKÄ

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som hårt belastats och på kort tid tvingats ställa om till nya arbetssätt.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) får nu i uppdrag av regeringen att följ upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de beslut som fattats och de insatser som gjorts i samband med utbrottet av det nya coronaviruset.
Uppdraget ska genomföras i samråd med universitet och högskolor och slutredovisas senast 1 december 2022.

 

 

0

Många läser vidare efter studier på folkhögskola

Sex av tio deltagare som på folkhögskolans allmänna kurs fått grundläggande behörighet till högre studier, har läst på högskolan någon gång. När det gäller personer med utländsk bakgrund i denna grupp har 75 procent av kvinnorna och 60 procent av männen senare gått vidare till högskolestudier. Det visar SCB-rapporten ”Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan” och som bygger en enkätundersökning bland deltagare som uppnått grundläggande behörighet till högskolan 1,5 – 2,5 år tidigare.

0

Enklare att antas till VAL

Allt färre antas till satsningen Vidareutbildning av lärare (VAL), en särskild satsning på vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.
Trots att det finns många kvalificerade sökande antas dock allt färre till utbildningen vilket beror på detaljerade och byråkratiska bestämmelser.
Nu beslutar regeringen om förändringar i regelverket så att fler ska kunna nå en behörighetsgivande examen via VAL. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

0

Fortsatt jämställdhetsstöd till lärosäten

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering. I uppdraget ingår att myndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.
Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat.

0