Ny ordförande för Vetenskapsrådet

Regeringen har utsett Irene Wennemo till ny ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Irene Wennemo är sedan september 2019 generaldirektör för Medlingsinstitutet: Hon är filosofie doktor i sociologi och för närvarande ordförande i Rådet för forskningens infrastruktur som är en del av Vetenskapsrådet.
Vetenskapsrådet (VR) är den största forskningsfinansiären i Sverige. VR har dessutom ett stort antal andra uppdrag, bland annat genomför man forskningspolitiska analyser och ger regeringen råd i forskningspolitiska frågor.

Ta del av pressmeddelandet på regeringens webbplats

 

 

Höstens högskoleprov genomfört

Närmare 40 000 personer var anmälda till högskoleprovet den 24 oktober. Hur många som verkligen skrev provet kommer att stå klart i slutet av november.
Provet arrangerades av 21 universitet och högskolor på drygt 130 orter i Sverige, bland annat av Linköpings universitet i Linköping och Norrköping, och även i Mariehamn på Åland. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 25 oktober och facit den 27 oktober på Studera.nu.
Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.

 

 

Tillståndet för svensk forskning

Nu finns en ny upplaga av Forskningsbarometern som ger en övergripande bild av hur Sverige som forskningsnation står sig i internationell jämförelse.
Forskningsbarometerns samlar information från flera statistikkällor, samtidigt som den redovisar unik information om vetenskapliga publikationer och deras citeringsgenomslag. Rapporten används av regeringen, lärosäten, forskningsfinansiärer och journalister som ett underlag för till exempel faktainhämtning, analys och diskussioner om framtiden för svensk forskning.
En av nyheterna i årets rapport är statistik om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Forskningsbarometern ges ut vartannat år av Vetenskapsrådet. Detta är den fjärde i ordningen.

Läs rapporten ”Forskningsbarometern 2021. Svensk forskning i internationell jämförelse

Ny ordförande för styrelsen för SciLifeLab

Regeringen har beslutat att förordna professor Ylva Engström som ordförande i styrelsen för Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning, SciLifeLab. Ylva Engström är professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap vid Stockholms universitet.
SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur för molekylära livsvetenskaper och är en av regeringens stora satsningar på forskningsinfrastrukturer i Sverige. Centret drivs av fyra värduniversitet och har verksamhet vid flera lärosäten runt om i landet.

Mer info om utnämningen finns på regeringens webbplats