LiU-professor skriver bok om att bedöma i historieämnet

Länge har frågor om prov och bedömning stått i skymundan, både inom diskussionen om historieundervisningen och i utbildningen av historielärare. Det tyckte David Ludvigsson, biträdande professor i historia vid LiU, som tillsammans med Lars Andersson Hult vid Högskolan Kristianstad, är redaktör för boken Att bedöma i historieämnet: Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov. I boken ger 14 författare perspektiv på bedömning inom historia och sammanfattar forskningen på ämnet.
– Vi hoppas att boken ska ge nuvarande och blivande lärare en bättre förståelse för utmaningarna som det innebär att bedöma i historieämnet, men också göra dem bättre rustade att klara av de utmaningarna, säger David Ludvigsson.

Ny lärobok fyller kunskapslucka om proaktiv rättsanvändning

Det har funnits en lucka när det gäller läroböcker om proaktiv rättsanvändning. Det tyckte två LiU-professorer i affärsrätt, Ingrid Arnesdotter och Jan Kellgren, och författade den första svenska läroboken i ämnet.
Boken ”Proaktiv användning av rätten” är tänkt att användas ihop med böcker i materiell rätt. I första hand för studenter inom juridik och handelsrätt, men boken är relevant för alla som vill förstå proaktiv rättsanvändning, oberoende av om det handlar om myndighetsutövning, affärsverksamhet, social eller politisk verksamhet.

SCB spår fortsatt brist på utbildad personal i vård och omsorg

Trender och prognoser från SCB visar att dagens brist på utbildad personal inom vård och omsorg väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Bristen gäller specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildning på gymnasial nivå. Orsaken är en växande befolkning i kombination med en ökad andel äldre.
Brist väntas även inom flera lärarkategorier. Den ökade efterfrågan på lärare beror på ett ökat antal barn och ungdomar, samt på att utbildade lärare antas ersätta dem som idag arbetar som lärare utan lärarexamen.

LiU-professor prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

Professor Jesper Olsson får Kungliga Vitterhetsakademiens Rettigska pris för framstående forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Med sin forskning om litteratur, konst och medier, förenar han teoretiskt nytänkande med en interdisciplinär bredd, lyder en del av motiveringen.
Jesper Olsson är professor i språk och kultur vid Institutionen för kultur och samhälle.
Kungliga Vitterhetsakademien delar årligen ut priser till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Fler kvinnor fortsätter utbilda sig

Det är kvinnor som redan har tagit en examen som återvänder till högskolan för att vidareutbilda sig. Det visar en analys av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Bland äldre återvändande studenter är kvinnor överrepresenterade på i stort sett alla utbildningar. Störst är könsskillnaden inom specialpedagogik och specialistsjuksköterskeutbildningen.
Livslångt lärande är en aktuell fråga för hela det svenska samhället, inte minst med tanke på den pågående pandemin och ökande arbetslöshet som följer i dess spår. I Sverige är möjligheterna att börja eller återvända till högskolan senare i livet goda. Studierna är avgiftsfria och studenter har rätt till studiemedel, även i hög ålder. Ökade möjligheter att studera på distans påverkar också de äldre studenternas val i hög utsträckning.